Září 2015

Co je skryto

28. září 2015 v 12:21 | Chilli |  Biblické texty
Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit
podle mého evangelia, co je v lidech skryto.
Řím 2:16
Přijde den, prostě se tomu nevyhneme, je to jistota jistot, že k tomu jednou dojde ... Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit naše nitro podle evangelia. Naše nitro, ne naši vnější slupku, kterou ukazujeme, kterou vystavujeme lidem, kterou oprašujeme a natíráme na bílo. Ale naše vnitřní já. Naše pravé postoje, motivy, náš pravý charakter. To, proč jsme se tak či tak rozhodli, na čem jsme postavili svůj život. Bůh odhalí to, co je v nás skryto. To, co tajně schováváme, co se stydíme odkrýt, protože se sami děsíme, jaká hrůza v nás je. Jaká pýcha, soběstřednost, sobectví ... A nezachrání nás to, co jsme udělali pro druhého člověka z důvodu, abychom se cítili líp. Nezachrání nás žádná charita z falešné pokory. Záchrana je pouze ve výměně našich srdcí.
A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.
Odstraním z vašeho těla srdce kamenné
a dám vám srdce z masa.
Ezechiel 36:26

My se nevzdáváme

26. září 2015 v 8:35 | Chilli |  Citáty
My nejsme lidé, kteří snadno hodí flintu do žita. Nevzdáváme se v ničem a nic. My jsme lidé, kteří vytrvávají. Proto tu do dneška jsme. Nevzdáváme se v ničem, v ničem, v ničem. Zůstáváme až do úplného konce, navzdory všemu. Jsme tvrdohlaví, klademe odpor veškeré opozici jak od ďábla, tak od prostředí, lidí, tak od situací. Máme mocného Boha. Větší je ten, který je v nás, než ten, který je ve světě. Jestliže je Bůh s námi, kdo může být proti nám. Bůh, který začal v tobě dobré dílo, ho dokoná. Přijmi k tomu svoji milost, abys neopouštěl svůj boj, svůj běh. Abys doběhl navzdory všemu.
Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout.
2 Timoteovi 2:12

Ze shromáždění církve Oáza:
http://oaza.tv/?page=vp&v=WKx4h7&t=237

Co je třeba hledat

25. září 2015 v 14:23 | Chilli |  Biblické texty
... hledejte, a naleznete...
Matouš 7:7
Co je třeba hledat:
 • Hospodina
 • spravedlnost
 • pokoru
Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova hněvu. Sofonjáš 2:3
 • Boží království a spravedlnost
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Matouš 6:33
 • Blaho v Hospodinu
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Žm 374
 • Pokoj
Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj 1.petr 3,11
 • Vůli Hospodinovu
 • Jeho moc
 • Jeho tvář
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně 1. Paralipomenon 16:11
 • Dobro
Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte. Ámos 5:14
 • Svou sílu u Pána
A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Efezským 6:10
 • To, co je nad námi
Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. Koloským 3:1

Pastýřský prsten

23. září 2015 v 14:13 | Chilli |  Svědectví
Byla jsem uprostřed shromáždění. Viděla jsem v duchu nějaký obraz o bratrovi, který stál vedle mne. Ten obraz ale nebyl jasný. Já se totiž chtěla soustředit na chválu. Zase jsem zahlédla ten obraz. Viděla jsem, jak se před bratrovou hrudí něco zalesklo. Hned jsem tomu obrazu neporozuměla, tak jsem se zase zaměřila jinam. Jenomže můj duch se k tomu stále vracel. Teď jsem již rozpoznala, že se jednalo o nějakou obruč, která byla kolem celého trupu mého souseda. Zkoumala jsem to z různých stran, moje mysl šrotovala, co to může být, a stále mi nedocházelo, co vidím. Aha - to je obrovský prsten, do kterého byl jakoby ten člověk vložen. Měl ten prsten okolo svého srdce. V tu chvíli jsem ve svém duchu znala i výklad. Je to prsten pastýře Božího lidu. Je to symbol pastýřského povolání, toho, že pastýř je zasnoubený s Božím lidem.

Náboženské pokrytectví

18. září 2015 v 11:55 | Chilli |  Biblické texty
Ty se tedy nazýváš židem, spoléháš na zákon, chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho vůli a vyučován zákonem dovedeš rozpoznat, na čem záleží. Myslíš si, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmách, vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých, protože máš v zákoně ztělesnění všeho poznání a vší pravdy. Ty tedy poučuješ druhého, a sám sebe neučíš? Hlásáš, že se nemá krást, a sám kradeš Říkáš, že se nesmí cizoložit, a sám cizoložíš? Ošklivíš si modly, a věci z jejich chrámů bereš. Zakládáš si na zákoně, a sám přestupováním zákona zneuctíváš Boha?
Řím 2:17-23
Ty se nazýváš křesťanem a počítáš se mezi ně? Spoléháš na zákon, na zaslíbení, požehnání, ale bez vnitřní proměny, bez zodpovědnosti. Chlubíš se tím, že věříš v Boha a ostatní považuješ za hlupáky, že nevěří, povyšuješ se skrze tohle porozumění. Vychloubáš se, že znáš Boží vůli, ale většinou je to jenom obecné slovo, jenom přibližný směr toho, k čemu Bůh stvořil člověka. Prý dovedeš rozpoznat, na čem záleží, ale tvoje priority jsou zpřeházené, pokroucené, sobecké. Myslíš si, že jsi vůdcem slepých, jejich vysvoboditel, ten, který je může vést, který svítí na cestu těm, kteří jsou ve tmě, v hříchu, že můžeš vychovávat nevzdělané, vyučovat nevědomé, že jsi učitelem nedospělých, protože ty sám jsi přeci už dávno dospělý, vždyť jsi uvěřil už tak dávno. Ty jsi vlastně už všechno poznání poznal, a všechnu pravdu pojmul, ty už se sám nemusíš učit, nemusíš růst, ty všechno víš. Chceš poučit druhého, ale sebe neučíš? Sám sebe nezkoumáš? Sám opravdové pokání neděláš? Sám nad sebou nepláčeš? Říkáš, že se nemá krást, ale Boha okrádáš o tvoji blízkost, chválu, oběti, dary? Říkáš, že se nesmí cizoložit, ale skrze svoje myšlenky jsi mistr cizoložství. Ošlikvíš si modly? Ošklivíš si falešné bohy různých náboženství, ale ve svém srdci uctíváš peníze, pohodlí, televizi, hospodu? Zakládáš si na tom, že jsi křesťan, mluvíš o tom, ale zároveň z tvých úst plynou pomluvy, nadávky, prokletí, výmluvy a hořkost. A tenhle stav ti stačí. Zneuctíváš Boha!
'Jméno Boží je vaší vinou v posměchu mezi národy.'
Řím 2:24

Neutuchající horlivost

15. září 2015 v 8:43 | Chilli |  Biblické texty
Toužíme jen,
aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce,
kdy se naplní naše naděje;
Žd 6:11
neutuchající horlivost
vytrvalá horlivost
trvanlivá, trpělivá horlivost
i skrze zkoušky horlivá
zapálená, hořící, viditelná horlivost
stále zapálené srdce
nevzdávající snaživost
neustálá nadšenost
velmi usilovná
nepřestávající hořet
ne vlažná
ne občas
zaměřenost na cíl, zacílená
hořící agitátor

Láska je ...

11. září 2015 v 9:34 | Chilli |  Biblické texty
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
1.Kor.13:4
Láska má s námi trpělivost. Pořád a pořád nás volá k sobě, pořád nám sama sebe dává na výběr, pořád se nám staví před oči, abychom si ji vybrali, nepřestává navzdory našemu odmítání. Netlačí na nás, je laskavá. Důrazná, ale zároveň nám zanechává svobodu se rozhodnout. Láska nezávidí, že ostatní mohou hřešit, a já musím dodržovat svatost. Nezávidí ani těm, kteří jsou viditelně více obdarovaní, než já. Přeje ostatním požehnání. Nevychloubá se, protože ví, že všechno má od Boha. Nepovyšuje se, nenadýmá, není domýšlivá, raději se dobrovolně pokoří.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
1.Kor.13:5
Nehledá si jednodušší pochybné zkratky, ale jedná tak, aby vždy mohla získat čest. Nehledá svůj vlastní prospěch. Nepřemýšlí sobecky. Nedá se vydráždit k hříchu, k depresi, k nelásce. Nepočítá, co jí kdo udělal, a kolikrát, nepočítá odmítnutí, zrady, ani žádné skutky, které ji mohly pokřivit, zkřivit, poškodit.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
1.Kor.13:6
Není škodolibá, nemá radost, když se ostatním nedaří. Vždycky, za všech okolností, se raduje z pravdy, ne ze špatností. Raduje se z toho, co je pravda, co je pravdivý stav.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
1.Kor.13:7
Ať se děje jakékoliv zlo, útlaky, protivenství, zrada, bolest, láska v těchto tlacích vydrží, odolá, bude věřit v to nejlepší, bude mít naději, obstojí.
Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine;
jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno.
1.Kor.13:8
Nikdy neskončí. Je navždycky. Je to nevyčerpatelný zdroj života. Je to ten poklad, který si ukládáme v nebi. Prorokování, služba, dary, jazyky, poznání ... to všechno jednou skončí. Ale když sebe schovám do Lásky, tak nikdy nezaniknu.

Nebeská výměna

7. září 2015 v 10:11 | Chilli |  Biblické texty
Tu se Petr ozval: "Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou." Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný.
Mk 10:28-30
My jsme všechno kvůli Ježíši opustili. Opustili jsme staré smýšlení o nás, stará řešení situací, naše šílené představy o budoucnosti, naše omlouvání toho, proč děláme zlé věci. Opustili jsme místa, kde jsme si mysleli, že jsme doma, rozpustili jsme vztahy, které nás držely v hříchu. Opustili jsme to, na čem jsme pracovali, protože jsme zjistili, že jsme povoláni na jiné pole. Od toho všeho jsme odešli, a přestože to tehdy bolelo, zjistili jsme, že jsme získali mnohem více. Získali jsme nové smýšlení, moudrost pro řešení situací, rádce, bratry, sestry, děti, pole ... Není to úžasná výměna? Schválně jsem ale v tom verši něco vynechala. Všimli jste si? Je tam totiž: "... nedostal spolu s pronásledováním stokrát více ...". V téhle výměně jsme spolu se stonásobným nárůstem získali i pronásledování, protože
ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil.
1.Petr 5:8
Přesto se to nedá srovnat s naším ziskem v přicházejícím věku, kterým je život věčný! (v.30)
Není oběť jako oběť

2. září 2015 v 17:16 | Chilli |  Biblické texty
Avšak mnozí si zvolili svou vlastní cestu a vyžívají se ve špatnostech. Když mi takoví lidé obětují býka, je to pro mě stejně nepřijatelné, jako kdyby obětovali člověka, a obětovanými beránky mě urážejí, jako by mi přinášeli mrtvé psy. Když mi nosí na oltář své dary, jako by jej polévali prasečí krví a jejich obřady s pálením kadidla připomínají spíše uctívání mrtvých falešnýh bohů. Proto je již více nebudu šetřit a sešlu na ně to, co si skutečně zaslouží. Neboť i když jsem je volal, neodpovídali mi a nevěnovali mým slovům pozornost. Dělali věci, které považují za ničemnosti a lpěli na tom, co nenávidím.
Izajáš 66:3-4 (SNC)
Známe to všichni. Ne všechny, které potkáme v církvi, můžeme považovat za ty, kteří jsou s námi v jednom duchu. Ano, chodí do stejné církve, na jedno místo, známe se i osobně, můžeme k nim mít nějaké duševní závazky, ovšem nejsme s nimi "jedno". Nebo spíše oni s námi. Nazývají se křesťany a navenek dělají správné věci. V tomto biblickém oddíle je zřejmé, že se soustřeďují na to, aby vypadali, že vlastně pořád něco dávají a obětují. Co to ale vlastně je, co je od Boha a od nás odděluje? Na co si musím dát pozor, abych se nestala tou, která bude oddělená od těla Kristova?
 • zvolili si vlastní cestu (rozhodují se sami, nezávisle, sobecky)
 • vyžívají se ve špatnostech (my máme nenávidět hřích, oni si užívají to, co je špatné)
 • když je Bůh volal, neodpovídali mu (nemluvili s ním, nemodlili se, nehledali jeho blízkost, vztah)
 • nevěnovali Božím slovům pozornost (byli u toho, když se kázalo Boží slovo, ale nebrali ho vážně, nesoustředili se, nepřijali ho pro sebe, neřídili se jím)
 • dělali to, co Bůh považuje za ničemnosti (není to jedna věc, je to mnoho věcí, ústupků, tělesností, myšlenek, činů, slov, vztahů, trávení času ...)
 • lpěli na tom, co Bůh nenávidí (lpí na svém hříchu, na tom, o čem dobře vědí, že je to špatně, dělají to vědomě, bez Boží bázně, bez zodpovědnosti za svůj život)
Člověk, kterého si skutečně cením, je pokorný,
dokáže litovat svých činů a respektuje má slova.
Izajáš 66:2