Červenec 2015

Vyšší cesta

30. července 2015 v 10:58 | Chilli
Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. Jsou snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy? Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Dovedou je všichni vykládat? Usilujte o vyšší dary! A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu:
Mnohdy, když slyšíme, že tamten je apoštol, a tamten je prorok, vnímáme takový pocit, že je budeme raději pozorovat zdálky, a uděláme si pořádný odstup, protože co kdyby chtěli mluvit do mého života. Naopak, když slyšíme o mocných činech, které Bůh dělá skrze nějakého člověka, tak se tam hrneme, protože co kdyby se něco mocného stalo i v mém životě. Když má někdo dar uzdravování, tak to je veliká senzace. Když má někdo službu potřebným, tak vidíme, jak se k němu hrnou ti, kteří z toho chtějí také něco vytřískat. Ti, kteří jsou u řízení církve musí odolávat buď zbožňování, nebo kritice. Řeč ve vytržení? No, to snad ani radši nebudeme komentovat, to už je pořádný fanatismus, a vlastně ani nevíme, co si pod tímto pojmem představit. Ale Bůh nás povolává do mnohem větší věci! Do vyššího daru! Na mnohem vzácnější cestu! Do svojí lásky. Tam už není apoštol a prorok, tam už není ten, který má dar mocných činů, ale pouze Bůh, který chce dělat mocné věci v našich životech, v našem nitru. Už to není o tom, aby se mne dotkl člověk s darem uzdravování, ale je to o Boží lásce a touze to tom, aby nás požehnal, uzdravil, zmocnil. Skrze Boží lásku je řízení církve jako viditelná láska v praxi. My jsme přeci tělo Kristovo, a každý z nás je jedním z jeho údů, které jsou společně spojeni Boží láskou.

Uzdravení bolesti

16. července 2015 v 17:31 | Chilli |  Svědectví
Bolestí se mi zatmělo před očima. Spadla jsem na parkety na kostrč. Bolest přetrvávala, bolelo to při každém pohybu. Nějak jsem se dobelhala domů, když mi volali, zda chci vzít na skupinku autem, protože začalo hodně pršet. Jenom chvilinku jsem váhala, zda dneska jít, ale domluvila jsem se na odvoz. Problém byl ovšem ten, že jsem nemohla sedět. Když jsem se dostala do auta, měla jsem ruce pod sebou, a byla opřená pouze o ně, a při každém drncnutí jsem syčela bolestí. Na skupině jsem během chval ležela na zemi. Pak se za mne modlili. Už během modlitby jsem cítila rapidní zlepšení. Když jsem se večer chystala nasednout do auta na cestu domů, říkala jsem si, že to bude dobrá zkouška toho, jak moc bolest ustoupila. Sedla jsem si a očekávala nějakou bolest. Žádná nebyla. Při každém drncnutí jsem děkovala Bohu za jeho lásku. Při každé zatáčce mi srdce přetékalo vděčností za jeho velikou moc a uzdravení.
... ze všech nemocí tě uzdravuje.
Žalmy 103:3
Hledání kořene

13. července 2015 v 17:04 | Chilli |  Svědectví
Seděly jsme naproti sobě a probíraly různá témata, ve kterých by mohl být "zakopaný pes". Poprosila mě o pomoc s hledáním kořene, který jí bránil v růstu. Věděla, že je něco špatně, ale nemohla přijít na to, co to je. Vnímala, že je něco víc, než to, co žila, ale to, co jí bránilo, bylo pro ni jako neviditelné bludiště, ze kterého se nemohla dostat. Hledaly jsme Boží vedení a procházely další a další oblasti, zda nás někde Duch svatý nezastaví a nebude odhalovat skrytosti. Prošly jsme všechny věci, které jsem měla na papíře, celou osnovu. Na nic z toho nám Bůh neukázal. Sedíme potichu a čekáme, co bude dál. Najednou přišlo jasné slovo. Odpuštění sama sobě. Když jsem to řekla nahlas, obě dvě jsme věděly, že tohle je to ono. Začala plakat a kořen pomalu vytahovat ven. Bůh je dobrý!
A odpusť nám naše viny,
jako i my jsme odpustili těm,
kdo se provinili proti nám.
Matouš 6:12
Skutečné dobro

10. července 2015 v 8:55 | Chilli |  Biblické texty
... přišel Kristus, který nám přináší skutečné dobro.
Židům 9:11
Co si myslíš, že je pro tebe dobré? Třeba vyšší plat, mnoho kamarádů, co nejvíce nacestovaných kilometrů po celé zeměkouli? Zřejmě to, co tě napadne jako první, nebude pokání. To skutečné dobro nám přinesl Kristus. To pravé dobro je to, co přivedl, způsobil a vyjádřil nám Kristus. Naši záchranu, spasení, odpuštění, nový a opravdový život. Smysl života. To je skutečné dobro.
Jsme ochotni slyšet?

9. července 2015 v 14:34 | Chilli |  Biblické texty
O tom by bylo mnoho co mluvit,
ale je těžké vám to vyložit,
protože nejste ochotni slyšet.
Židům 5:11
Jsme ochotni slyšet o tom, že máme denně nést svůj kříž? Že Bůh dává milost pouze pokorným? Že do bran se vchází s díkůčiněním a obětí? Že musíme zapřít sami sebe, svléknout starého člověka? Je těžké nám něco vyložit, protože nejsme ochotní to slyšet? Je těžké nás vést k pokání, protože nejsme ochotní přiznat hřích? Je těžké nás povzbudit, protože nejsme ochotní kvůli své pýše přijímat ani vstřícnosti a laskavosti? Jsme ochotni slyšet Boží hlas? Jsme ochotni? Chceme? Opravdu chceme?!

Přivykni slovu spravedlnosti

8. července 2015 v 18:51 | Chilli |  Biblické texty
Každý, kdo potřebuje mléko,
protože nepřivykl slovu spravedlnosti,
je jako nemluvně.
Židům 5:13
Přivykni slovu spravedlnosti. Přivykni si. Zvykni si. Začni si zvykat po troškách, přijímej ho, vyhledávej ho, nauč se to, předělej starý zvyk na nový zvyk ... slyšet, poslouchat, přijímat, rozumět slovu spravedlnosti. Slovu, které je spravedlivé. Spravedlivým soudům ne dle lidského měřítka nebo lidské moudrosti. Slovu spravedlnosti podle Božího slova, podle Boha samotného, který sám určuje, co je spravedlivé, a co ne. Přivykni si naslouchat tomuto slovu, přivykni si na to, že Bůh rozhoduje, co je spravedlivé. Nech přivyknout svoje oči světlu Božího slova, slunci spravedlnosti. Nech své uši přivyknout slovu života. Nech své nohy přivyknout chodit po cestách spravedlnosti a věčnosti. Nech svá ústa přivyknout mluvit slovo spravedlivé a ostré jako dvousečný meč. Nebuď už nemluvně.
Bůh vystrojuje nevěstu

2. července 2015 v 13:17 | Chilli |  Biblické texty
Tak si on sám připravil církev slavnou,
bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného,
aby byla svatá a bezúhonná.
Efezským 5:27
Bůh si připravuje nevěstu. Chce ji bez poskvrny, bez hříchu a pohoršení. Chce ji oddělenou od špíny hříchu. Chce ji bez vrásky. Bez čehokoliv starého, bez působení starého člověka, starých myšlenek, starých zajetých tradicí. Chce ji svatou a bezúhonnou. Jak je to jenom možné?
Tedy ten, který vás vystrojuje Duchem
a působí mezi vámi mocné věci ...
Galatským 3:5
Je to možné díky tomu, že nás naplnil svým Duchem. Opatřil nás Duchem, abychom se mohli oddělit od toho, co nás poskvrňovalo, zahanbovalo, svazovalo, zotročovalo. Uděluje nám svého Ducha a tím i svoji moc položit starý život, a žít ten nový, vzkříšený, jeho věčný život. Dal nám svého Ducha a působí v nás nesmírně mocné činy jako uzdravení minulosti, sílu odpustit, milovat nemilovatelné, mít naději uprostřed beznaděje, zůstávat ve víře napříč nevíře.
Uchvacujme Boží království

1. července 2015 v 19:35 | Chilli |  Biblické texty
Od dní Jana Křtitele, až do nynějška se však království nebes dobývá náporem (mocí, násilím, útokem)
a uchvacují je ti, kdo náporu užívají (násilníci, útočníci).
Matouš 11:12
Boží království se nezískává snadno. Není to lehké. Chce to sílu, protože je uchvacují ti, kdo se nebojí něco obětovat. Pouze násilníci po něm sahají a dosahují ho. Zmocňují se ho ti, kteří jsou ochotní činit trochu víc, než se nést davem. Božího království si budou užívat pouze ti, kteří se do něho tlačí, ne ti, které my musíme tlačit k tomu, aby alespoň došli na skupinku. Mějme v sobě takovou touhu po Bohu, které nezabrání žádný protitlak, žádné překážky, žádné pohrdavé pohledy lidí, žádný sentiment, malověrnost nebo strach. Buďme těmi, kteří zabírají Boží pokoj, moudrost, sílu k otevírání dveří, k budování církve a k tomu, aby ten, který je v nás, rostl, a my se menšili.