Červen 2015

Pozvánka na svatbu

30. června 2015 v 15:48 | Chilli |  Biblické texty
Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.
Zjevení 19:9
Jste srdečně zváni na královskou svatbu!
Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu.
Matouš 22:9
Nutně s sebou:
Plnost oleje ve své lampě:
Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.
Matouš 25:4
Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.
Lukáš 12:35
Dress code:
Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu: `Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?´ On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím: `Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.´
Matouš 22:11-13
Dobrou náladu:
Ježíš jim řekl: "Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi?
Matouš 9:15
Zaručeno nejkvalitnější jídlo a víno:
Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno.
Matouš 22:4
Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší.
Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli.
Jan 2:10


Bůh volá svůj lid

29. června 2015 v 21:03 | Chilli |  Biblické texty
Věřte v Hospodina, svého Boha, a budete nepohnutelní. (2. Paralipomenon 20:20)
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. (1. Janův 3:1)
Buďte vděčni. (Koloským 3:15)
Povstaňte, dobrořečte Hospodinu, svému Bohu. (Nehemjáš 9:5)
Nemějte starost. (Matouš 6:31)
Stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! (1. Korintským 16:13)
Zatrubte na polnici, na pozoun, křičte na poplach. (Ozeáš 5:8)
Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. (Matouš 24:42)
Vytáhněte, budete mít úspěch. (2. Paralipomenon 18:14)
Nemějte strach a nebojte se jich. (Deuteronomium 1:29)

Úzká brána

25. června 2015 v 13:04 | Chilli |  Biblické texty
Snažte se vejít úzkými dveřmi,
neboť mnozí, pravím vám,
se budou snažit vejít,
ale nebudou schopni.
Lukáš 13:24
Ježíš to uslyšel a řekl jim:
"Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky."
Marek 2:17
Jsi snaživec, nebo hříšník? Pro snaživce je těžké vejít úzkými dveřmi, nejsou toho schopni. Snaživci jsou odmítnuti. Mají něco, s čím se do toho malého otvoru nevydají - svoji snahu, svoji spravedlnost, pýchu, postoj, že si to zaslouží, že si to odpracovali, že jsou tak dobří, že se přeci musí dostat do nebe. Bůh ale pozval hříšníky. Nás, kteří víme, že si to nezasloužíme, kteří jsme zlomení z našeho hříchu, kteří jsme byli odmítnutí sami sebou, protože my přece víme, co odporného jsme udělali, na co hrozného jsme mysleli, čeho nečistého jsme se účastnili. My, kteří jsme byli nemocní v našich myslích, v našich pocitech, vztazích, rozhodnutích, postojích. A my jsme mohli přijít k velkému Lékaři a nechali se uzdravit, obnovit, očistit, zmocnit.
Těsná je brána a úzká cesta,
která vede k životu,
a málokdo ji nalézá.
Matouš 7:14Nenechám nepřítele se zvednout

24. června 2015 v 15:44 | Chilli |  Svědectví
Dva bojovníci. Stojí proti sobě, oba mají v rukách nože. Jsou to teprve mladíci. Je to jejich první tréninkový boj. Ještě si ani nestačili osvojit všechny základy, postoj, držení těla, úhybné manévry. Přesto odvážně stojí proti sobě a snaží se pod dohledem trenéra útočit. V zápalu boje jeden soupeř upadl a druhý čeká, až se zvedne, aby mohli pokračovat v boji. Trenér souboj zastaví a vyučuje: "Když soupeř upadne, tak přeci nečekáte, až se zase zvedne, ale snažíte se ho zneškodnit." A já se chytám za hlavu, protože jsem se v tu chvíli viděla, jak kolikrát ve svých duchovních bojích čekám, až se soupeř zase zvedne. Jak mi kolikrát stačí, že jsem dosáhla starého stavu, jak se kolikrát neprotlačím do vítězství, protože takhle mě to aspoň nezatěžuje a neutlačuje, takhle to zvládnu nějak přežít, na tohle jsem si už zvykla, tohle pouto se dá skousnout. A jako vlna ve mě přišlo rozhodnutí, že když můj soupeř upadne, už ho nenechám zvednout, aby zase nabral dech a mohl mě trápit a zastrašovat. Zneškodním ho.
Ty vytrvej do konce.
Daniel 12:13
Světlo pod hrncem

23. června 2015 v 8:44 | Chilli |  Biblické texty
Nikdo přece nerozsvítí světlo
a nepřikryje nádobou
ani je nedá pod postel,
ale dá je na svícen,
aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.
Lukáš 8:16
Bůh v nás rozsvítil světlo. Vzkřísil našeho ducha a naplnil nás sám sebou. Ale my někdy to světlo hezky ukryjeme. My ho schováme pod nádobu. Dáme ho pod hrnec. Pod naši duši, naši rozbitou mysl, naše nestálé emoce, naše představy. Nebo dáváme svoje světlo pod postel. Pod naši pohodlnost, lenost, pasivitu, nedostatek poznání. Nezatoulalo se nám naše světlo pod postel, a my je nehledáme? Svítí naše světlo, aby ti, kteří vcházejí, ho viděli? Aby je mohlo přitahovat, aby se v něm mohli vidět, aby jim zasvitla naděje, že Bůh miluje i je, a spasení je i pro ně?
Boření hradeb

19. června 2015 v 13:17 | Chilli |  Biblické texty
Svůj zápas nevedeme po lidsku.
Zbraně našeho boje nejsou světské,
nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby.
Jimi boříme lidské výmysly a všecko,
co se v pýše pozvedá proti poznání Boha.
2 Korintským 10:3-5
My jsme povoláni do boje. Do zápasu s lidskými výmysly a s tím, co se pozvedá proti poznání Boha. Proti poznání, že Bůh je, a kdo je, a jaký je. Proti poznání cesty, která nás může zachránit. Proti poznání plánu, ke kterému jsme byli stvořeni, a který je účelem našeho života. Nebojujeme ovšem světskými způsoby, manipulací, výhružkami, psychickým vydíráním, posilováním závislosti na člověku, zastrašováním, zotročováním, pochlebováním, uplácením, přivlastňováním si cizí vůle a emocí, odmítnutím, když není po mém. Naší zbraní je Boží slovo podpořené naším svědectvím a ovocem Ducha svatého. A to je potom jako mohutné kladivo, které ničí zdi v myslích, představách a mylných závěrech, a uvolňuje cestu do náruče toho, od kterého mají sílu bořit hradby.
Je čas bořit i čas budovat.
Kazatel 3:3
Boží vůle

18. června 2015 v 14:36 | Chilli |  Biblické texty
Proto i vy ve zbývajícím čase života
nebuďte oddáni lidským vášním,
ale vůli Boží.
1 Petrův 4:2
Boží vůle vždycky převýší jakýkoliv náš plán na to, jak bychom mohli mít radost, pokoj, nebo jak si nejlépe "užít". Bůh nás dobře zná, a překvapuje nás v jeho milosti vůči nám. Jeho vůlí je zjevit nám sám sebe - svoji lásku. A to zaručeně převálcuje jakoukoliv lidskou vášeň. Když tomuto porozumíme, potom budeme dobrovolně těmi, kteří jsou oddáni Boží vůli, mají ji za partnera, znají ji zblízka a rádi naplní Boží plán ...
... nejen naoko, abychom se zalíbili lidem.
Efezským 6:6
Vytrvalí v modlitbě

17. června 2015 v 15:11 | Chilli |  Biblické texty
V modlitbách buďte vytrvalí!
Koloským 4:2
Buďte vytrvalí v modlitbě. Bděte v ní. Zůstávejte v ní. Každou situaci dovlečte do modlitby. Každou myšlenku, každý nápad, každý strach, každou emoci, každé rozhodnutí dotáhněte do modlitby. Podržte se Boha modlitbou. Vydržte tu situaci, přečkejte ji v modlitbě. Nevěnujte se své situaci v hlavě tím, že ji vezmete a začnete o ní dumat, nebo ji vaše emoce začnou rozebírat. Jakmile se něco doslechnete, uvidíte, nezačněte ze všeho nejdříve myslet, stěžovat si, nadávat, ale ať je vaše první odpověď, první reakce, instinktivní modlitba. Hned se rozmodlete. Schovejte svoji mysl a pocity do modlitby.
... oddává se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci.
1 Timoteovi 5:5
V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste,
bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.
Efezským 6:18

Jak to udělat?

16. června 2015 v 13:05 | Chilli |  Svědectví
(jedna sestra) měla sen:
Genesis 28:12
Přišla za mnou návštěva a já jí chtěla udělat kávu. Všechno jsem k tomu měla připravené před sebou. Konvici na vodu, dózičku s kávou, hrnek, lžičku, cukr ... ale já nad tím bezradně stála a přestože jsem znala správný postup, jak udělat dobrou kávu, tak jsem to jenom kazila, měnila postupy, a různě zmatkovala. Věděla jsem, že ve vedlejší místnosti čekají, až to udělám, až jim to donesu, a já uvnitř sebe vnímala stále větší frustraci, že se mi to prozatím nepodařilo a že jim nemám co nabídnout. Pak jsem se zastavila, a srovnala si myšlenky. Byla jsem si jistá, že teď už to zvládnu udělat. Jaká ale hrůza, když jsem zjistila, že jsem marnými pokusy vyplýtvala všechnu kávu!
Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu,
darovala nám jeho božská moc.
2.Petr 1:3Proč pláčeš?

15. června 2015 v 16:04 | Chilli |  Biblické texty
Ježíš jí řekl: Proč pláčeš?
Jan 20:15
My většinou pláčeme, protože nás něco urazilo, protože jsme ztratili svoji důstojnost, někdo nám něco škaredého řekl a nás to zranilo, nebo proto, že nám něco chybí, nebo něco chceme, nebo něco dopadlo, jak jsme si to nepředstavovali, nebo se stalo něco, při čem jsme vypadali jako blbci ... zkrátka, my brečíme kvůli sobě.
Pojďme dál, a naučme se plakat ne proto, že jsme něco ztratili, ale abychom něco ztratili - sami sebe. Svoje představy, slabosti, hříchy, prohry, nečistoty, lištičky, modly, náboženství, tradice, kritické pohledy, pomluvy, porovnávání se s lidmi.
Ježíš řekl:
Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde;
kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
Matouš 16:25Ztráta mince

14. června 2015 v 7:45 | Chilli |  Biblické texty
Nebo má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich,
což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě,
dokud ji nenajde? A když ji nalezne,
svolá své přítelkyně a sousedky a řekne:
'Radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz,který jsem ztratila.
'Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání
Lukáš 15:8-10
Pokud ztratím peníze, tak je to moje chyba. Chyba majitele. Pokud špatně utratím peníze, pokud je promrhám, nebo jak se říká - vyhodím z okna, je to moje vina. Ty peníze za to nemůžou. Když tato žena ztratila minci, tak musela rozsvítit lampu. Takže ona ztratila minci ve tmě. V temnotě. Na jakou temnotu, hřích, hříšnou touhu, tělesnost, utrácím své peníze? Musím si rozsvítit.
Světlem pro mé nohy je tvé slovo,
osvěcuje moji stezku.
Žalmy 119:105
Rozsvítím Božím světlem. A začnu vymetávat dům. To je pořádný úklid. Začnu prohledávat svoje srdce, motivy, vymetávat špínu a usazený prach na věcech, které jsem už dlouho nepoužila. Vezmu koště, rýžák, a začnu drhnout, pečlivě, bděle, ostražitě, pořádně. Nic nevynechám. A nakonec naleznu ztracenou hřivnu, tu, kterou jsem ztratila, nebo lhostejně někde nechala ležet, kterou jsem nerozmnožovala. A to je důvod k radosti nebe, i mých přítelkyň, sester a bratrů, protože po takovémto pokání je u mě čisto, uklizeno, rozsvíceno a zabezpečeno.


Ztráta ovce

13. června 2015 v 8:25 | Chilli |  Biblické texty
Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich,
což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou,
která se ztratila, dokud ji nenalezne?
Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena,
a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim:
'Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.'
Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem,
který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.
Lukáš 15:4-7
Mám stádo, které jsem dostala do vlastnictví, a o které se mám postarat. Měla jsem spoustu zatoulaných ovcí: Charakterový rys, který "nepotřebuje" pokání, zvyk, který si chtěl jít vlastní cestou, plán, který byl oddělený od celkového směru, falešnou představu, která nebyla představou Pastýře, protože on měl v plánu něco mnohem krásnějšího a vzácnějšího. Nebo i různé vztahy, které mě táhly do hříchu, reakce, které jsem neovládala, sobectví, které bujelo, rozhodnutí, která mě zahanbovala ... a tak postupně chodím, a hledám ty zatoulané ovce, a připojojuji je do stáda, čistím je, léčím je, krmím, chovám a vychovávám, zatímco nebe se raduje nade mnou - hříšníkem, který stále potřebuje pokání, a činí je.
Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti;
běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš.
Filipským 3:12

Od východu k západu

11. června 2015 v 17:24 | Chilli |  Biblické texty
Jak je vzdálen východ od západu,
tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.
Žalmy 103:12
Východ se nikdy nepotká se západem. Bůh ode mne vzdaluje můj hřích tak daleko, že už se s ním nikdy nepotkám, už do něj nikdy nevstoupím, už s ním nikdy nebudu souhlasit, už po něm nebudu toužit, nebudu ho vyhledávat. Východ nespolupracuje se západem, tak i já nemůžu pracovat s hříchem. Natolik mi bude vzdálený. A to nejenom v mých činech, v mých rozhodnutích, ale i v mých myšlenkách. Bůh ode mne odložil hřích tak daleko, že na něj nedosáhnu, jako bych já byla na východu, a můj hřích na západu. Už ho se mnou neztotožňuje, už nejsem ztotožněná s hříchem, jsem od něj oddělená. Bůh sám mě od hříchu oddělil, odsunul, přesunul, přenesl.
On nás vysvobodil z moci tmy
a přenesl do království svého milovaného Syna.
Koloským 1:13
Večer pláč, ráno radost

10. června 2015 v 14:38 | Chilli |  Biblické texty
Večer se uhostí pláč,
a ráno všechno plesá.
Žalmy 30:6
Tohle je jeden z veršů, které jsem nejprve prožila, a pak jsem na něj teprve narazila v Bibli. Dokonce v jednom mém těžkém období, co jsem o tomto zaslíbení ještě nečetla, ale zažívala jsem ho, jsem na toto uzdravení během noci spoléhala. S tíhou jsem dorazila do večera, kde jsem plakala bolestí, a přesto jsem mohla jít spát pokojně.
Pokojně uléhám, pokojně spím,
neboť ty sám, Hospodine,
v bezpečí mi dáváš bydlet.
Žalmy 4:9
Ráno po vzbuzení jsem měla své srdce lehké, svoji duši uzdravenou, a pokojnou. Říkala jsem si, jaký je to zázrak a milost, že můžu spočinout se svojí bolestí v Boží náruči, vyplakat se, vylít mu svoji duši, a on tu bolest vezme, a uzdraví. Tohle vnitřní uzdravování je mým nejvzácnějším a nejmocnějším svědectvím o veliké Boží lásce.
Hospodin ováže zlomeniny svého lidu
a rány jemu zasazené uzdraví.
Izajáš 30:26
Čeho se držíme?

9. června 2015 v 9:02 | Chilli |  Biblické texty
... pevně se držíš mého jména
Zjevení 2:13
To, čeho se držíme, je Ježíš. My nedodržujeme nějaký náboženský zákon, nějaké náboženské tradice. My se nesnažíme poslouchat nějaké nedodržitelné příkazy. My se nesnažime vejít do nějakých omezených úkonů. Křesťanský život není o dodržování nějakého seznamu dobrých skutků. Je to o zamilování se do Ježíše a držení se ho celou svojí silou.
Vztáhl ruku z výše, uchopil mě,
vytáhl mě z nesmírného vodstva.
Žalmy 18:17

Přímé srdce

8. června 2015 v 8:32 | Chilli |  Biblické texty
... kdo mají přímé srdce.
Žalm 11:2
Přímé srdce:
narovnané (svobodné od břemen, úzkostí, strachů)
srovnané (správné postoje, priority)
vyrovnané (to, co nekolísá, je vždy správně postavené)
nepokřivené (třeba neodpuštěním, hořkostí ...)
neshrbené pod tíhou (hříchem, odsouzením)
nevrávorající slabostí
nekulhající nerozhodností, nebo kompromisem s hříchem
... takové srdce, takový postoj vede člověka rovnou cestou. Přímé srdce půjde přímo :-).
Přímý jde rovnou cestou.
Přísloví 21:29
Co je křivé, bude přímé ...
Lukáš 3:5


Popoběhni

7. června 2015 v 17:26 | Chilli |  Svědectví
Svědectví jedné mé sestry:
Probudila jsem se ze snu a okamžitě jsem klekla v pokání. Zdálo se mi o tom, jak jsem přišla do církve. Vstoupila jsem do hlavního sálu, kde byly jakoby školní lavice. Každá patřila konkrétnímu člověku. Zastavila jsem se v rozhovoru s jednou sestrou, ale byly to nepodstatné věci, o kterých jsme mluvily. Najednou jsem uslyšela šófar, který upozorňoval na začátek shromáždění. Na své lavici jsem měla pracovní oblečení, které jsem již měla mít na sobě oblečené, tak jsem hledala nějaké místečko, kde bych se převlékla. Vyšla jsem ze sálu a zamířila jsem do vedlejší místnosti. Byla to malá místnost plná lidí, kteří se dívali na televizi, která přenášela obraz z hlavního sálu. V srdci jsem věděla, že tito lidé by měli být v hlavním sálu, ale oni se spokojili s vedlejší místností. Dívali se na shromáždění jako na obyčejnou televizi, kouřili u toho, a bylo vidět, že nic z toho neberou vážně. Najednou někdo zakřičel: "Hele" a ukazoval na tu televizi. Byl tam obraz prázdné církve. Rychle jsem vyběhla na chodbu a s hrůzou jsem se dívala na prázdný sál. Slyšela jsem z dálky nějaké hlasy, jak někdo říkal: "Musíme následovat světlo. Musíme jít za světlem." Rychle jsem vzala svoje oblečení, a běžela za těmi hlasy ven. Po cestě celá vystrašená jsem se rychle převlékala, a vyběhla jsem před budovu, kde jsem se na poslední chvíli připojila ke společenství.
Klečela jsem a plakala vděčností, že mi Bůh dal milost ještě skupinu doběhnout a připojit se.
Vždyť máme účast na Kristu,
jen když své počáteční předsevzetí
zachováme pevné až do konce.
Židům 3:14
Láska vs. láska

5. června 2015 v 10:42 | Chilli |  Biblické texty
A kdybych rozdal všecko, co mám,
ano kdybych vydal sám sebe k upálení,
ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
1 Korintským 13:3
Kbybych všechno, co mám, rozdala chudým, potřebným ... kdybych svoje tělo, čas, zaměření, finance, přemýšlení věnovala lidem, dětem, zvířatům nebo přírodě ... ale neměla bych Boží lásku, byly by moje oběti, snaha, investice k ničemu. Ničemu a nikomu to nakonec neprospěje. Moje pomoc musí začít v Boží lásce, z Boží lásky, jinak to není prospěšná pomoc. Možná jenom částečná, chvilková. Můžu dělat jakoby velké činy v očích lidí bez opravdové lásky, nebo třeba jenom někomu podat pohár vody s Boží láskou:
A kdo by napojil třebas jen číší studené vody
jednoho z těchto nepatrných,
protože je to učedník, amen,
pravím vám, nepřijde o svou odměnu.
Matouš 10:42Semínko

4. června 2015 v 10:51 | Chilli |  Biblické texty
Ovoce Božího Ducha však je ...
Galatským 5:22 -23
My bychom měli rádi hned hotové ovoce. Ale my jsme dostali semínko.
Slyšte! Vyšel rozsévač rozsívat.
Marek 4:3
Rozsévač rozsívá slovo.
Marek 4:14
A na semínku se musí pracovat. Buďme tedy pečliví, starostliví, pracovití, zacílení a věrní, abychom nakonec měli strom, který vydává ovoce.
Ach ta naše hlava

3. června 2015 v 10:39 | Chilli |  Biblické texty
Pár veršů o tom, jak Bible popisuje, jak může vypadat naše mysl:
 • zatvrzelá (Marek 6:52)
 • zmatená (Lukáš 24:38)
 • scestná, ve tmě (Římanům 1:21)
 • zajatcem zákona (Římanům 7:23)
 • otupená (Římanům 11:8)
 • slepá, nevěřící (2 Korintským 4:4)
 • která ztratila nevinnost a oddanost Kristu (2 Korintským 11:3)
 • zatemnělá pro nevědomost a zatvrzelé srdce (Efezským 4:18)
 • zvrácená (1 Timoteovi 6:5, Římanům 1:28)
 • skleslá (Židům 12:5)
 • v marné pýše (Koloským 2:18)
a nebo naopak:
 • dobrá (Jakubův 5:13, Skutky 27:36)
 • obnovená (Římanům 12:2)
 • chráněná (Lukáš 1:66, Lukáš 2:19)
 • otevřená, aby rozuměla Písmu (Lukáš 24:45)
 • poddaná, poslušná Krista (2 Korintským 10:5)
 • zacílená, s vizí (Lukáš 9:51)
 • mysl Páně, mysl Kristova (1 Korintským 2:16)
 • upokojená skrze církev (2 Korintským 7:13)
 • mysl ve všepřevyšujícím Božím pokoji (Filipským 4:7)
 • upřená k budoucí Boží odplatě (Židům 11:26)
 • připravená (1 Petrův 1:13)

Láska Kristova

2. června 2015 v 8:51 | Chilli |  Svědectví
Při modlitbě za jednoho bratra jsem ho viděla jako malinkou rostlinku. Takové malé zelené měkké lístečky. A Ježíš kolem té rostlinky držel svoje dlaně, aby ji bránil a ochraňoval. Aby to mohl udělat, klečel na tmavé hlíně, a loktama se opíral o zem.
Ježíš, který může postavit ochranný plot jedním slovem, který má moc ovládat počasí, a vítr, aby rostlině neublížil, který okolo může postavit legii andělů ... on sám se osobně staral o tu rostlinku. On sám klečel, a měl nepohodlí, aby se postaral o pohodlí té rostlinky.
Ježíš Kristus,
jež nás miluje.
Zjevení 1:5
Zkouška pokory

1. června 2015 v 8:44 | Chilli |  Biblické texty
Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv ...
Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost ...
Když ty prokazuješ dobrodiní, ať ... tvé dobrodiní zůstane skryto,
a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
Matouš 6:1-4
My lidé máme tendenci ukazovat svoji dobrotu, toužíme po chvále a uznání od jiných lidí. Ale pravá pokora se spokojí s tím, že o našich dobrých skutcích bude vědět pouze Bůh. Už jsi udělal/a něco, o čem ví pouze on? Dospělost se pozná i podle toho, že nehledáme pochvalu. Když se něco povede dětem, tak je chválíme, a povzbuzujeme, ale když už to umí, tak toho zanecháme. Už je v šesti letech nechválíme za to, že se jim podařilo dojít z jednoho pokoje do druhého. Vyzkoušejme naše srdce, a prozkoumejme, jak moc nám záleží na tom, aby nás někdo jiný pochválil za to, jak dobře jsme to udělali.