Květen 2015

Rozcvička jako chvála

31. května 2015 v 20:46 | Chilli |  Svědectví
Šla jsem se synem do školy, a on byl nějaký smutný. Zeptala jsem se ho tedy, co s ním je. Postěžoval si, že mají první dvě hodiny tělocvik, a že ho hrozně nebaví rozcvičky. Poradila jsem mu, aby tu rozcvičku bral jako tanec Bohu, a aby mu dal tu rozcvičku jako chválu. Modlil se, že mu tu rozcvičku dává jako chválu. V tělesné výchově byl od učitele vyvolán na předcvičování rozcvičky. Nikdy předtím takto vybrán nebyl. Celá třída opakovala to, jak on chválil Boha. Rozcvička ho bavila :-).
Jak veliká jsou jeho znamení,
jak mocné jsou jeho divy!
Daniel 3:33Mrhání

30. května 2015 v 20:05 | Chilli |  Biblické texty
Když se nasytili, řekl svým učedníkům:
"Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!"
Jan 6:12
Když Ježíš rozmnožil chléb, tak po těch zázracích apoštolům řekl: "Seberte drobky, ať se nic nepromrhá." Toto je náš Bůh, který je naším Otcem. Ten, který ví o nás úplně všechno. On má veškerou moc. On může vzít pět kousků, požehnat je, rozmnožit a nakrmit 5.000 lidí. A já si můžu myslet: "Co ty drobky, co pro něj znamenají? Proč se jimi vůbec zaobírá?" Náš Bůh je Bohem detailu. U Boha není žádné mrhání materiálem, slovem, myšlenkou, skutky, časem, penězi ... ničím. On není bohatý blbec, který ani neví, co kde má, a je mu to jedno, protože si vždycky může stvořit víc a víc.
Bohatství a sláva pocházejí od tebe,
ty panuješ nade vším,
máš v rukou moc a bohatýrskou sílu,
vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou.
1. Paralipomenon 29:12


P.S. dopsáno pondělí 1.6.:
Pastor se tohoto příběhu dotkl včera v neděli 31.5. (tzn.den po zveřejnění tohoto článku) během kázání: Že ty drobky nám připomínají, že Bůh se postará i dnes o jakoukoliv naši potřebu.
http://oaza.tv/?page=vp&v=Av6awT&t=4858 (čas: 1:20:58)

Návod

29. května 2015 v 8:44 | Chilli |  Biblické texty
Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny
k dodržování tvých nařízení.
Žalmy 119:5
To slovo nařízení - to zní tak tvrdě, co? Nebo: příkazy, zákony, ustanovení, poučení ... to se člověku těžko přijímá jako projev lásky. Ale je. Bible je návod na život. A už jste někdy četli takovýto návod?
  • Prosíme vás, opravdu vás pokorně prosíme, aby jste zapojili přístroj do zásuvky.
  • Pokud by to bylo možné, nejprve přístroj zapněte pomocí tlačítka On/Off.
  • Kdyby vás to neurazilo, počkejte asi 5 minut, než bude přístroj připraven k použití.
  • Nechceme vás příliš nutit, ale používejte k přístroji prostředky k tomu určené.
  • Bylo by dobré, aby jste si na přístroji nevybíjeli svůj vztek, a chovali se k němu hezky.
  • Buďte tak hodní, a obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem.
  • Kéž by s přístrojem nepracovaly malé děti.
  • Je nám to moc líto, ale nebudeme vám moci přijmout reklamaci, když by jste se náhodou nedrželi návodu.
Nařízení tvá jsou pro mne potěšením,
nezapomínám na tvé slovo.
Žalmy 119:16Nedostatek poznání

28. května 2015 v 8:36 | Chilli |  Biblické texty
Můj lid zajde, protože odmítá poznání.
Ozeáš 4:6
Boží lid umírá kvůli nedostatku poznání. Kvůli nepochopení Boží cesty, lásky, Jeho vedení, rad, návodů, instrukcí, zákonů.
Mzdou hříchu je smrt,
ale darem Boží milosti je
život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Římanům 6:23
Bůh působí život, ne smrt. Ale důsledkem, výplatou hříchu je smrt. Takže nás zabíjí to, že nemáme poznání, co je náš hřích. Naše poznání má být k odhalení našeho hříchu, a následného pokání, abychom neumírali. To, proč posloucháme kázání, to, proč čteme Bibli, proč se sdílíme s bratry a sestrami, je také z důvodu, abychom poznali pravdu o sobě, a mohli se odvrátit od naší tělesnosti, chyb, hříchů, hloupostí. Neodmítejme tedy poznání, ale získejme ho a zastavme zkázu.
Jeho věrnost

27. května 2015 v 9:50 | Chilli |  Svědectví
V nitru jsem cítila, že si mám číst v mé nové studijní Bibli, a že si mám projít to, co mě Bůh vyučoval nedávno. Jenomže mě se hrozně nechtělo. Ani se mi vlastně nechtělo hledat v zápiscích, kde přesně v Bibli byl ten konkrétní úsek. Přitom ta Bible ležela kousínek ode mne na stole. Vnímala jsem opravdovou vnitřní bitvu. Úplně mě to táhlo ke čtení, a zároveň se mi pro to nechtělo nic udělat. Když jsem tak chvíli odolávala tomu silnému nutkání, řekla jsem si, že tedy vezmu do ruky Bibli, ale že hledat ty verše nebudu, že prostě jenom někde otevřu, a budu číst. Otevřela jsem ji a četla - přesně ten konkrétní úsek, který se mi nechtělo hledat!
Jsme-li nevěrní,
on zůstává věrný,
neboť nemůže zapřít sám sebe.
2 Timoteovi 2:13
Dobrá studna

26. května 2015 v 9:57 | Chilli
Studna uchovává vodu čerstvou.
Jer. 6:7
Dobrá studna uchová vodu čerstvou. Můj život má být dobrou studnou, která uchovává zjevení od Boha čerstvé, občerstvující, pravdivé, čisté. Má být ve mě Boží slovo čerstvé na dnešní den, přesně do mojí situace, občerstvující do mých zranění, uzdravující do mých bolestí, posilující do mých bojů. Potom budu vítězná, občerstvená, uzdravená, silná a jeho život ve mně nebude starou kalnou nepitnou usedlinou.
Dům modlitby

25. května 2015 v 17:01 | Chilli |  Biblické texty
Můj dům bude zván domem modlitby,
ale vy z něho děláte doupě lupičů.
Matouš 21:13
Proč je tady napsáno, že z chrámu udělali doupě lupičů? Proč tady není třeba lenoši, kteří se nemodlí, nebo ti, co nejsou horliví, nebo spící, světští nebo vlažní? Tím, že se nemodlíme, tím okrádáme Boha. Krademe mu čas s námi, okrádáme ho o obecenství s námi, o společnou komunikaci, o jeho chválu ... o naši lásku, a projevení naší lásky k němu.
Je třeba stále se modlit a neochabovat.
Lukáš 18:1
Zuj se

24. května 2015 v 9:06 | Chilli
Hospodin mu řekl:
Zuj si obuv,
protože místo, na kterém stojíš,
je země svatá.
Skutky apoštolské 7:33
Zuj si obuv - to, jak jsem chodila dřív (sama), v čem jsem chodila (v hříchu), kam jsem chodila (šla jsem do temnoty). Musím si sundat starý život. Protože to místo, kde teď stojím - v duchu, v církvi, na Cestě - je svaté.
Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou,
obrněni pancířem spravedlnosti,
obuti k pohotové službě evangeliu pokoje.
Efezským 6:14-15
Obuj se do služby evangeliu, choď s dobrou zprávou. Obuj se do pokoje. Choď v pokoji, ve smíření, buď pohotová k evangeliu, k pokoji. Uvědom si, před kým chodíš, a kam jdeš.

P.S.: Tento článek jsem si chystala v sobotu 23.5., že ho 24.5. v neděli zveřejním. Nevěděla jsem, že náš pastor bude tu neděli právě na toto téma kázat ;-).
http://oaza.tv/?page=vp&v=nDpIHa
Co vám říkám ve tmě

23. května 2015 v 17:03 | Chilli |  Biblické texty
Co vám říkám ve tmě, povězte na světle;
a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech.
Matouš 10:27
Bůh mluví do našich temných situací, do našich černých myšlenek, do našich nepřehledných pocitů. V ten okamžik mluví jenom k nám, jenom pro nás. Svítí svým světlem, aby nás vyvedl ze tmy na světlo. Jeho slovo ve tmě přinese světlo. A až vás vyvede na světlo, říkejte o tom, svědčete o tom, sviťte, protože tohle má Bůh pro všechny. Nabízí to všem.
Co slyšíte od Boha v soukromí, co vám šeptá do ucha, co vám říká osobně, co od něj slyšíte ve svých vlastních soukromých situacích, to vynášejte ven, hlásejte to všem, ať všichni vědí, že mohou slyšet Boží hlas v těžkých dobách, v údolích, v situacích, kdy nevidíte, kam vás cesta vede ... protože vás chce dovést do světla.Potoky života

21. května 2015 v 8:42 | Chilli |  Biblické texty
Tehdy kulhavý poskočí jako jelen ...
Izajáš 35:6
Ten, kdo neuměl jít rovně, kdo byl nevyrovnaný, ten, který některou svoji oblast v životě měl bolavou, nemocnou, nemohoucí, slabou ... ten poskočí, bude skákat, bude uzdraven, bude posilněn, bude vyrovnán, narovnán, napraven, napřímen, už nebude ten, kterému se musí pomoci, ale bude ten, který pomáhá ostatním.
... a jazyk němého bude plesat.
Izajáš 35:6
Ten, který neměl co říct, nebo nevěděl co říct, neměl žádnou dobrou radu, pomoc, moudrost, kdo se styděl, kdo byl zastrašen, kdo měl svázaný jazyk .... ten bude zpívat, vykřikovat, prokřikovat, chválit, uctívat a kázat.
Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině.
Izajáš 35:6
Tam, kde nic nebylo k užitku, tam, kde bylo prázdno, jenom písek a horko, tam, kde nic nekvetlo ani nevydávalo plody, tam, kde nebylo potěšení, ale jenom námaha, tam, kde byly těžké zkoušky a útlaky ... tam je najednou občerstvení, voda, a to nejen hrnek vody, ale celé potoky, proudící tekoucí voda, neustále proudící život, nevysychající život, neustálé zjevení, potěšení, radost, život, poskakování a plésání, nepřerušovaný tok lásky od Boha k nám a od nás k Bohu.
Už je hotovo?

20. května 2015 v 14:06 | Chilli |  Svědectví
Tak si kráčím po ulici, mířím domů z práce, ale něco na duši mě tíží. V srdci toužím po Boží blízkosti, volám k němu ze svého nitra, vyznávám mu lásku, a pod tou tíhou si povzdechnu: "Otče, nechceš si mě vzít už k sobě?" A on okamžitě odpovídá: "A už je dokonáno?" A najednou je tíha pryč, protože vím, že ještě nemáme dokončenou společnou práci, a ještě máme něco před sebou, ještě nás spolu něco čeká, ještě naše cesta pokračuje, ještě si můžeme být blíž a vím, že on nikdy neopouští, a nedělá předčasné závěry. Jeho slovo zase přineslo čerstvost a novou sílu, čistý pohled a rozhořelo se ve mě.
Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo.
Žalmy 147:15

Uděláš místo?

19. května 2015 v 10:58 | Chilli |  Biblické texty
Jeden zákoník přišel a řekl mu: "Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš."
Matouš 8:19
Mistře - učiteli, vidím, že máš veliké poznání, já tě budu následovat, chci jít s tebou. Kam jdeš? Já půjdu za tebou, ať už jdeš kamkoli. Toužím být s tebou, budu se držet tvojí cesty, tvé přítomnosti, budu tě mít stále na očích.
Ale Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil."
Matouš 8:20
Víš co? Musíš porozumnět tomu, že tě vedu svým hlasem. Musíš znát můj hlas, abys mě mohl následovat. Musíš rozpoznat hlas mého srdce ve svém srdci. Jenomže v tom tvém řádí lištičky. Mají tam spoustu doupat, skrytých míst, kde se skrývají věci, kterým říkáš maličkosti, maličké hříchy. Mým slovem můžeš obnovit svoji mysl. Ale u tebe jsou tam uhnízdění ptáci. Různé tradice a lidská moudrost. Kde je místo pro mne? Kde se můžu zabydlet? Kam můžu v tobě složit hlavu? Já se nikam do tvého života nevejdu. Pouze do tvých úst.
Zchátralé srdce

18. května 2015 v 19:25 | Chilli |  Svědectví
Jak zchátralo tvé srdce, jak zchřadlé je,
jakť jest zmámeno, jak uvadlé,
chřadnoucí, jak ochablé je tvé srdce.
Ezechiel 16:30
Jedno z nejhrozivějších vidění, co jsem kdy měla ohledně srdce člověka, bylo misto, které bylo až do obzoru pokryté broukama. Byli velcí ke kolenům, a bylo jich spousta druhů, namačkaných těsně vedle sebe. Snažila jsem se očima najít nějaké místečko mezi nimi, abych viděla na zem, protože mě napadla otázka, čím se asi ti brouci živí? Na zem jsem nedohlédla. Zato jsem viděla ruku toho, o jehož srdce se jednalo, jak sám ten člověk ty brouky krmil.
Přestaňte krmit svoje bolesti, hořkosti, zklamání, lži, oklamání, svoje pohledy, představy, jak věci měly vypadat, přestaňte se vymlouvat na to, co bylo, a vezměte zodpovědnost za to, jak vypadá vaše srdce.
Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.
Žalmy 51:12

Hrad můj nedobytný

17. května 2015 v 16:14 | Chilli |  Biblické texty
Bůh je přece hrad můj nedobytný, Bůh můj milosrdný.
Žalmy 59:18
Mým hradem je Bůh milosrdný. To, kde jsem schovaná, je Boží milosrdenství. Jsem zabydlená v Boží lásce.
Hospodin zástupů je s námi, hrad náš nedobytný.
Žalmy 46:12
Nikdo tento hrad nedobyde, nepřemůže, nevyvrátí, protože Bůh je v něm se mnou. On je nepřemožitelný, a já jsem v Něm.
Kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.
Přísloví 29:25
Zdmi mého hradu je moje důvěra v Boha, v Jeho lásku. Věřit nestačí.
Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov ...
Žalmy 91:9
On je moje útočiště, skrýš, bezpečí. Jsem v Něm doma.
... útočiště a úkryt před přívalem i deštěm.
Izajáš 4:6
Jsem v Něm schovaná před přívalem i deštěm, před nebezpečím větru, i vody, situací i okolností.
Tys mé útočiště ve zlý den.
Jeremjáš 17:17
Mám v Něm utěšení ve zlý den. Odpočinutí, spočinutí, uzdravení, naději.
Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště.
Žalmy 73:28
A je mi v Jeho blízkosti, v Jeho přítomnosti, lásce a bezpečí tak dobře!

Vyžehlení

16. května 2015 v 8:10 | Chilli |  Biblické texty
Hospodine, prokaž dobro dobrým, těm, kdo mají přímé srdce!
Žalmy 125:4
Když žehlím prádlo, musím stejné místo přejet žehličkou vícekrát. To mi připomíná, že Bůh s námi také jedná postupně. V jedné oblasti, ohledně naší situace, naší reakce, nebo naší charakterové vlastnosti, nás přepaluje vícekrát. Zjevuje nám kořen hlouběji a hlouběji, vede nás k pokání a k dalšímu pokání, povzbuzuje nás ohledně vítězného výsledku, potvrzuje v nás svoje slovo, posílá svědectví bratrů a sester, a znovu propaluje, abychom mohli dojít do narovnání, vyrovnání, vyžehlení, nezmačkání, prostě "přímosti".
... co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné ...
Lukáš 3:5


Tančící Bůh

15. května 2015 v 16:59 | Chilli |  Biblické texty
Bůh jako stařeček na mráčku. To je představa, co? Nevím, proč je tenhle obraz Boha tak rozšířený. Vždyť to je tak překroucené a ubohé! Ale tohle je lepší obraz: Tančící Bůh!
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe,
bohatýr, který zachraňuje,
raduje se z tebe a veselí,
láskou umlká
a opět nad tebou jásá a plesá.
Sofonjáš 3:17
Plesá nad tebou s prozpěvováním ...
když tě vidí, tak se nad tebou rozjásá radostně ...
má z tebe radost ...
zaplesá nad tebou s výskáním ...
zavýskne si radostí, když tě spatří ...
jsi pro něj velkým potěšením ...
zpívá nad tebou a přitom jásá a raduje se ...
roztančí se radostí, když tě vidí ...
a láskou umlká ... jako otec, který se dívá na své spící dítě v postýlce, umlká láskou, dojatý nad tím zázrakem, a s vědomím toho, že není schopen popsat svoje pocity k němu, tak jenom mlčí a dívá se, než znovu jeho radost vytryskne a on začne jásat, zpívat, plesat, poskakovat a tančit, protože ta radost se prostě nedá udržet.

Různé světlo

14. května 2015 v 9:26 | Chilli |  Svědectví
Avšak světlo svévolníka zhasne.
Jób 18:5
Měla jsem vidění jednoho bratra. Viděla jsem ho v krásné bílé haleně, ale nebyla to obyčejná bílá, bylo to světlo. Přestože to vypadalo tak nádherně, moje srdce nebylo klidné. Za chvíli jsem poznala proč ... viděla jsem, jak si ten bratr tu halenu obléká přes špinavý oděv. Někdy můžeme dovést své činy skoro k dokonalosti, všechno navenek může vypadat dobře, ale bez pokání srdce.
To jindy jsem viděla v duchu jiného bratra, jak z něj samotného vyzařuje světlo, do kterého byl jakoby oblečen, které ho obklopovalo. Věděla jsem, že nebyl ničím jiným oblečen, stejně jako Adam a Eva byli nazí před ztrátou Boží slávy. Byl to bratr, který ve své hříšnosti volal Boha a prosil ho o záchranu. A On to ve své lásce a moci udělal.
Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine.
Můj Bůh září do mých temnot.
Žalmy 18:29

Lví jáma

13. května 2015 v 13:28 | Chilli |  Biblické texty
Daniel 6.kapitola
Zase mi zakručelo v břiše. Ležel jsem vedle své mámy, její hřívu jsem měl pod hlavou, byla tak měkká a pohodlná. Táta nervózně přecházel po místnosti a v té beznaději těžce oddechoval. Ještě pořád měl sílu, i když se už smrákalo, a my zase nedostali nic k jídlu. Dával tedy o sobě vědět, a jeho hlasitý řev se rozlíhal od stěn jámy, ve které jsme žili. Najednou jsme zaslechli shora nějaký povyk, viděli jsme světelné záblesky od loučí, a mříž nad námi vrzla. Vstal jsem a koukal na to, co se spouštělo k nám dolů po laně. Byl to nějaký člověk. Táta zajásal, že budeme mít večeři, a připravoval se k útoku. Něco ho však zarazilo a uviděl jsem v jeho očích údiv. Jindy neváhal. Něco bylo jinak. Díval se do tváře toho člověka, a bylo zvláštní, že ten muž vypadal úplně beze strachu. Měl na tváři mírný úsměv, a vyzařoval pokoj. Klekl si, čímž dal mému otci příležitost k tomu, aby ho snadno přemohl. Najednou mě oslepilo veliké světlo. Bylo to tak náhlé, že jsem vykřikl, a i zpoza zad jsem zaslechl mámino zakňučení. Když moje oči světlu přivykly, byl jsem ohromen tím, co vidím. To světlo vycházelo z vysokého muže, který držel mého otce za tlamu, a druhou rukou stejným způsobem držel i mámu. Klečící muž chválil svého Boha až do svítání, a přes veškeré úsilí rodičů stisk záhadného muže celou dobu nepovolil. Když tedy ráno naši naději na pokrm vytahovali z jámy, už jsme si mysleli, že máme před sebou poslední den a umřeme. Nahoře lidské hlasy neutichaly, spíše naopak, byl tam hlahol a křik. K naší veliké radosti se znovu spouštěl provaz dolů. Ne jeden, dva! Počkat, tři provazy, tři lidé, tři pořádné kusy masa k snědku. Táta se rozhlídnul po místnosti, zda tam nestojí zářící muž, a když zjistil, že je dávno pryč, ani chvíli nezavázal.
Můj Bůh poslal a svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili.
Daniel 6:23Vykasat rukávy

12. května 2015 v 14:00 | Chilli |  Biblické texty
Hospodin obnažil svou svatou paži před zraky všech pronárodů.
Iz 52,10
Bůh si vykasal rukávy ... představila jsem si bojovníka, jak vyzývá protivníka k boji. Vykasal si rukávy, aby ukázal svaly a zastrašil nepřítele. A Bůh to udělal před zraky pronárodů. Takže vlastně vyzval k boji všechny pronárody. Troufá si na boj proti všem pronárodům najednou :-).
Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
Římanům 8:31
Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte.
1 Tesalonickým 2:13Bát se narození

11. května 2015 v 18:58 | Chilli |  Články
Často slýchám od těch, které zvu do Božího království, různé důvody, proč mají zábrany vstoupit. Nejvíce zakořeněné jsou představy, že některé věci nebudou moci dělat (i když by moc chtěli) a jiné budou muset dělat (i když je vlastně dělat nechtějí). Jejich obavy z toho, jak by vlastně oni byli schopni žít křesťanský život je stejný, jako kdyby miminko v břiše matky mělo obavy, jak bude po narození dýchat, nebo jíst, a co si počne, až po něm rodiče budou chtít, aby začalo chodit! No - jednoduše - do těch věcí se prostě doroste.
Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene,
nýbrž z nepomíjitelného,
skrze živé a věčné slovo Boží.
1 Petrův 1:23

Na písku

10. května 2015 v 15:13 | Chilli |  Svědectví
Nohy se jí bořily do písku, jak neustále přešlapovala na místě a snažila se najít rovnováhu. Celá se kymácela, máchala rukama, ale k ničemu jí to nebylo. Věděla jsem, že se toto vidění týká jejích myšlenek. Ty byly rozházené, rozkymácené, chvíli na jednu stranu, chvíli na druhou.
Pokud tvoje nohy nestojí na pevném základu, potom ani hlava nebude zpevněná a tvoje myšlenky upevněné. Stoupni si na skálu zjevení od Otce.
Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy,
dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli,
k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu
a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
Efezským 1:17-19


Kde je Hospodin?

9. května 2015 v 10:23 | Chilli |  Svědectví
Kněží se nezeptali: »Kde je Hospodin?«
Jeremjáš 2:8
Když byly mému synovi skoro čtyři roky, listoval si Biblí. Ne, že by byl génius, který by už uměl číst. Ptala jsem se ho, co to tedy dělá. On zcela vážně odpověděl: "Hledám, jestli je tam Hospodin." - takže vlastně ano, byl už tehdy génius :-).
Ježíš řekl: "Nechte děti přicházet ke mně ..."
Lukáš 18:16Zahřmělo

8. května 2015 v 8:53 | Chilli |  Biblické texty
Ježíš: "Otče, oslav své jméno!" Z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím."
Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo.
Jiní tvrdili: "Anděl k němu promluvil."
Jan 12:28-29
Taková mocná situace! Bůh slyšitelným hlasem z nebe potvrzuje Ježíšův život a poslání. Zřetelně mu odpovídá na jeho volání, povzbuzuje ho a potvrzuje, že s ním bude i v budoucnosti. Přesto si to lidé, kteří byli přímo u toho, vysvětlovali po svém, když tvrdili, že to promluvil anděl. Co asi museli mít se svýma ušima (a srdcem), když slyšeli pouze zahřmění. A co ty? Slyšíš to, jak Otec vyznává lásku svému synu (dceři), nebo jsi pouze vylekán a zmaten tím, že slyšíš nějaké hřmění?
A slyšel jsem veliký hlas od trůnu:
"Hle, příbytek Boží uprostřed lidí,
Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid;
on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí.
A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude,
neboť co bylo, pominulo."
Zjevení Janovo 21:3-4Sedmikrásky

7. května 2015 v 15:35 | Chilli |  Svědectví
Krásná zelená louka byla všude, kam jsem dohlédla. Krátká travička, a spousta sedmikrásek. Na obzoru byl malý kopec, od kterého přicházel jemný vánek. Pohrával si s květy, a ty se dobrovolně kymácely spolu s ním, jakoby se láskyplně poddávaly. Měla jsem obrovskou touhu na tu zelenou deku lehnout. Úplně sváděla odpočinutím. A tak nějak jsem v sobě věděla, že bych těm květům neublížila. Vítr různě měnil směr a vypadalo to, jako by tu trávu někdo hladil. Proudila z toho taková něžnost, klid a pohoda. Přitom to bylo vidění o takové jedné opravdu "hlučné" sestře. Jak to, co vidíme svýma očima, může být úplně odlišné od toho, co vidí Bůh. Vždyť On říká:
Já vidím do nitra i srdce člověka.
Zjevení 2:23
Reklama

6. května 2015 v 15:08 | Chilli |  Biblické texty
... v jeho ústech nebyla nalezena lest
1 Petrův 2:22
Ježíš nemluví něco, co by mě přivedlo do pasti, do svázanosti. On neláká na med, aby mě mohl oklamat. On nepoužívá slovník reklamy. On nenabízí něco, o čem sám ví, že nefunguje, nebo jenom chvíli. On nemá jenom krátkodobé potěšení. On nenabízí předraženou zábavu. On nám pokorně a v tichém duchu předkládá nezaplatitelný dar Boží lásky.
Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte
a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Matouš 11:28
Silné zbraně

5. května 2015 v 14:58 | Chilli |  Svědectví
V jedné mé těžké chvíli jsem si říkala, proč moje zbraně vypadají tak slabé. Mám jich hodně, ale zdálo se mi, jako by vypadaly slabě. Pak mi Bůh připomenul Gedeona. Jejich zbraně vypadaly slabě a směšně - hliněný hrnec a pochodeň.
Avšak Gedeona vyzbrojil duch Hospodinův ...
Soudců 6:34
Takže vlastně nejde o podobu zbraní, ale o to, že mě vyzbrojil duch Hospodinův.
Aby Bůh v (zázračné) moci (mocně) naplnil (vyplnil)
každý váš skutek víry (vaše dobré rozhodnutí a dílo víry).
2.Tesalonickým 1:11


Roztřepená nit

4. května 2015 v 15:59 | Chilli |  Svědectví
"Co mám dělat?" Bloumám po bytě, vezmu do ruky knížku, ale zase ji hned pokládám, podívám se, jestli není něco na zobnutí v lednici, v televizi přepínám nezajímavé pořady. Zkrátka se vyhýbám tomu okamžiku, kdy bych měla čas, který bych mohla věnovat čtení Bible. Nemám nějak náladu. A tak znovu prohlížím ledničku a pro jistotu otvírám i špajzku, ale moje srdce zůstává zavřené. Když už není výmluva, jdu číst Bibli. Uvědomuji si, že můj hlad není fyzický, ale duchovní. S každým přečteným slovem mizí roztěkanost myšlenek, zklidňuji se a nyní už ochotně podléhám.
A teď už mi Bůh může zašeptat: "Roztřepenou nit do jehly nenavlíkneš."
A mě je najednou jasné, co tím myslí. Že abych vešla do Jeho království, musím všechny mé součásti, mé pohledy, mé motivy soustředit na jeden cíl - na Ježíše. V Jeho přítomnosti mě už neláká televize, ani lednička, ani výmluvy, protože On - Jeho přítomnost a Jeho láska všechno převyšuje!
Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení.
Žalmy 119:5
Dobrá je sůl

3. května 2015 v 19:04 | Chilli |  Biblické texty
Vy jste sůl země.
Matouš 5:13
Sůl je dobrá, ztratí-li však svou slanost, čím ji osolíte?
Mějte sůl v sobě ...
Marek 9:50
Jak mít v sobě sůl? Jak dostat sůl do sebe? Jak se stát slanou solí?
Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má,
nemůže být mým učedníkem.
Dobrá je sůl.
Jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti?
Lukáš 14:33-34
Musím se rozloučit se vším, co mám. S tím, kým jsem byla, co jsem žila, co jsem pokazila, i s tím, co jsem získla, s mými úspěchy, tituly, kariérou, se všemi názory, které jsem získala skrze jakékoliv (ale hlavně negativní) zkušenosti, rozloučit se s tím, abych žila podle toho, co si o mě budou myslet lidé, rozloučit se s tím, že bych se snad bez Boha dovedla rozhodovat o tom, co je pro mne to nejlepší, rozloučit se s pýchou, sobectvím, a s tím, že hodnotím sama sebe sama sebou.
Já chci být a budu solí, která má chuť.

Odhalená tajemství

1. května 2015 v 7:35 | Chilli |  Svědectví
Vykládala jsem svojí sestře, co mi Bůh zjevil. Byla to zvláštní informace. Vždycky jsem si totiž myslela, že mi Bůh zjevuje věci, které potřebuji z nějakého důvodu vědět, nebo znát. Že prostě odhaluje skryté věci, ale pouze ty nejnutnější. Jenomže toto bylo něco "navíc". Sestra se mě zeptala: "Proč tyhle věci víš?" A Bůh v mém nitru reagoval tak něžným způsobem - řekl: "Otec přeci odhaluje tajemství svým dětem."
dal mi ve zjevení poznat tajemství ...
Efezským 3:3