Duben 2015

Dětská upřímnost

30. dubna 2015 v 13:36 | Chilli |  Svědectví
Můj syn, když mu bylo skoro osm let, se jednou modlil:
"Pane Ježíši, odpusť mi za ty starosti mamince a málo radosti tobě."
Já jsem mu chtěla napovědět, aby se modlil i za druhý den,
tak mu ve zkratce říkám: "A zítra?"
On pohotově pokračoval v modlitbě:
"A, Pane Ježíši, odpustíš mi i zítra?" :-D
On ti odpouští všechny nepravosti.
Žalmy 103:3

Příležitost k obraně

29. dubna 2015 v 18:42 | Chilli |  Biblické texty
Nechceme se vám znovu doporučovat,
nýbrž dáváme vám příležitost,
abyste se námi chlubili
a měli se čím bránit lidem,
kteří se chlubí tím, co je před očima,
a ne tím, co je v srdci.
2 Korintským 5:12
Bůh nám dává něco, čím se můžeme bránit lidem, kteří koukají lidskýma, tělesnýma očima. Kteří se chlubí tím, čeho dosáhli, co si pořídili, jak vypadají ... kteří neznají Boží pohled.
Tou zbraní je vztah mezi bratrama a sestrama. Tou mocnou zbraní je: církev.
Zatímco tělesní lidé (i ti, co se prohlašují za křesťany) se litují, já mám vždycky bratry a sestry, kteří mě povzbuzují. Oni si stěžují na nedostatek, já poznávám, že Bůh doplní můj nedostatek skze bratry a sestry. Oni jsou plní hořkosti a zranění, já plná utěšení skrze bratry a sestry. Oni mají literu, já osobní zjevení pro i skrze bratry a sestry.
Oni vidí nedokonalost církve, ale já vidím a chlubím se dokonalostí Boží rodiny.

Máme toho, který se zastane

28. dubna 2015 v 13:37 | Chilli |  Svědectví
Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal.
Žalmy 116:7
Přistihla jsem se, jak se moje mysl zatoulala do mého dětství. Tento týden už potřetí. Vynořilo se to jakoby znenadání. Konkrétní situace, kdy se mě moje máma zastala. Příští den se mi připomněla situace, kdy se mě zastala babička. Když jsem si uvědomila, že na to myslím již poněkolikáté, slyšela jsem ve svém srdci jasný Boží hlas: Když se tě zastal člověk, proč bych se tě já nezastal?
Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal?
Žalmy 116:12
Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal.
Žalmy 13:6


Kdo to unese?

27. dubna 2015 v 13:24 | Chilli |  Biblické texty
On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty,
nese všecko svým mocným slovem.
Židům 1:3
On - Ježíš Kristus - nese všechno svým slovem. On všechno unese. Udrží všechno. Není nic, co by neunesl. Není žádný tvůj hřích, který by neunesl, na který by neměl sílu, aby ho od tebe odnesl. Není žádná věc, kterou od tebe nemůže přenést pryč, aby jsi byl svobodný. On všechno unese. On všechen hřích donesl na svém těle na kříž. Není žádná moc ani síla, pod kterou by se zhroutil.
On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty,
nese všecko svým mocným slovem.
Když dokonal očištění od hříchů ...
Židům 1:3
Moje ovce slyší můj hlas, já je znám,
jdou za mnou a já jim dávám věčný život:
nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.
Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky,
a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky.
Jan 10:27-29


Informace hýbou světem

26. dubna 2015 v 17:18 | Chilli |  Biblické texty
Naamán, velitel vojska aramejského krále, byl postižen malomocenstvím.
2 Královská 5:1
Tohle je úžasný příběh o tom, jak každý "malý" je důležitý. Co všechno předcházelo tomu, aby byl Naamán uzdravený, a aby se správná informace dostala tam, kam měla:
 • válka, ve které bylo zajato malé děvčátko
 • děvčátko umístěno k Naamánově ženě do služby
 • to jí řeklo o Elíšovi, který může Naamána zbavit malomocenství
 • žena to řekla muži
 • muž to šel říci svému králi
 • král napsal dopis izraelskému králi a poslal Naamána za ním
 • Elíša se o tom dozvěděl, a řekl mu, ať Naamána pošle k němu
 • Naamán k němu přišel a dostal instrukci: umyj se sedmkrát v Jordánu
 • Naamán se pohoršil nad Elíšovým způsobem, že mu to ani neřekl osobně (jenom poslal sms ;-))
 • jeho služebníci ho přemluvili, aby to udělal
 • on to udělal a byl uzdraven
Buďme tedy těmi, kteří "propouští" správné informace na správná místa ve správný čas. Každý ten článek byl zdravotně důležitý.

Nebuď shledán/a lehký/á

25. dubna 2015 v 8:52 | Chilli |  Biblické texty
Byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký.
Daniel 5:27
Jednou budeme stát na těchto vahách. Nemylme se. A tam se pozná, zda jsme během svého života získali nějakou tíhu = podstatu, hodnotu, smysl.
Věřte v Hospodina, svého Boha, a budete nepohnutelní.
2 Paralipomenon 20:20
Nepohnutelní = ti, se kterými nic nepohne. To nejtěžší na zemi.
Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám,
kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému.
2 Korintským 4:17-18
Lze získat tíhu věčné slávy tím, že budeme hledět k nebeskému, ne k pozemskému; že se budeme dívat Božíma očima, ne tělesnýma.
I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky,
moje milosrdenství od tebe neustoupí
a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin.
Izajáš 54:10
Můžeme být schovaní v Božím milosrdenství a ve smlouvě Jeho pokoje.
... aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích;
a tak abyste byli zakořeněni a zakotveni, založeni v lásce.
Efezským 3:17
... zakotveni ve víře
1 Petrův 5:9
Zakotvěme svoje životy ve víře, založme je do Boží lásky, pusťme kořeny do Boží lásky, abychom nedopadli takto:
...hřeší dál ... proto budou jako plevy, jež vichr odvane z humna ...
Ozeáš 13:2-3Taková ptákovina

23. dubna 2015 v 21:34 | Chilli |  Svědectví
Jednou jsem si uvědomila, že mi vadí noční zpívání ptáků. Navíc mi to vadilo už delší dobu, zřejmě skoro dva roky. Dříve jsem byla zvyklá spávat u otevřeného okna, ale pak začalo období, kdy mě ptáci vždy vzbudili, jakmile k ránu začali zpívat. Já zavřela okno, a spala. Ale ten stav se zhoršoval. Začala jsem si tedy na jedno ucho lehat a přes druhé jsem si dala peřinu a položila přes něj ruku. Bylo to nepohodlné, ale ptáky jsem neslyšela a zase usnula. Necítila jsem se nevyspaná, ale začala jsem si uvědomovat, že se budím díky ptačímu zpívání uprostřed noci s hrozným sevřením uvnitř mě. Už jsem si za tu dobu našla osvědčený postup - přes volné ucho jsem si dávala velký tvarovací polštář, který zvuk nepropouštěl, ale co mě začalo "otravovat", byl ten pocit uvnitř mě, se kterým jsem se budila: odpor vůči té situaci, že zase slyším ty ptáky, a zase musím ležet pod polštářem. Také se mi v jednom týdnu dvakrát stalo, jak si dvě paní na zastávce povídaly, jak krásně to ti ptáčci zpívají :-). Jednu neděli ráno, těsně před tím, než jsem opustila postel, mi Bůh řekl: "Jdi s tím za Radimem (svým vedoucím), ať se modlí." Já byla překvapená, že mě to již dříve nenapadlo. Já se zatím smiřovala s "nutnou marností". Po nedělním shromáždění jsem to tedy vše vypověděla Radimovi a on se za mne modlil. Hned první noc, když jsem se vzbudila a ptáci zpívali, jsem si všimla, že zpívají nějak potichu. Napínala jsem uši, a vědomě se soustředila na to, zda mi to vadí v uších. Jako kdyby Bůh stáhnul "volume", já mohla pokračovat ve spánku bez polštáře navíc. Druhou noc jsem se už jenom jednou vzbudila, ale ptáky jsem ani nepostřehla. Třetí noc jsem spala celou noc v jednom kuse, a ráno se vzbudila o třičtvrtě hodiny dříve, než jsme měli vstávat, takže jsem měla pokojný čas nad Božím slovem bez jakékoliv únavy. Bůh je dobrý, že se postará i o naše takovéhle ptákoviny :-).

Vlna pochyby

22. dubna 2015 v 17:59 | Chilli |  Biblické texty
Neboť kdo pochybuje,
podobá se mořské vlně,
hnané a zmítané větrem.
Jakub 1:6

Když se sdílím ohledně Božího slova s někým, kdo nemá víru, tak je to, jako když se na mě přižene mořská vlna. A v tom se ukáže, zda jsem moudrý člověk, který staví na skále. Protože když přijde vlna, dům postavený na skále obstojí.

Tu spadl příval, přihnaly se vody,
zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům;
ale nepadl, neboť měl základy na skále.
Matouš 7:25