Červen 2009

Církev proti Goliášovi

9. června 2009 v 9:58 | Chilli + Miloš Kalaš |  Biblické texty
1S 17,20 Za časného jitra přenechal David stádo hlídači, naložil si všechno a šel, jak mu Jišaj přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo, řadilo se a vydávalo válečný pokřik.
V některých církvích je pouze vydáván válečný pokřik.
1S 17,21-24 Izrael i Pelištejci se seřadili, řada proti řadě. David složil své zásoby u strážného nad zásobami a běžel k bojové řadě. Přišel a popřál svým bratrům pokoj. Ještě s nimi mluvil, když tu z řad Pelištejců vystoupil soubojový zápasník jménem Goliáš, Pelištejec z Gatu, a mluvil táž slova jako dříve. David je slyšel. Všichni izraelští muži, sotvaže toho muže uviděli, dali se před ním na útěk a velmi se báli.
David také slyšel výhrůžky Goliáše, navíc je slyšel poprvé, narozdíl od Izraelců. A přesto se nebál. Ostatní se ze strachu dali na útěk.
1S 17,25- 26 A nějaký Izraelec řekl: "Viděli jste toho muže, co vystoupil? Vystupuje, aby tupil Izraele. Avšak toho, kdo ho zabije, zahrne král velikým bohatstvím, dá mu svou dceru a jeho rod učiní v Izraeli svobodným". David se tázal mužů, kteří u něho stáli: "Cože dostane muž, který zabije tohoto Pelištejce a sejme z Izraele potupu? Vždyť kdo je ten neobřezaný Pelištejec, že tupí řady živého Boha?"
Pokud církev jenom stojí ve strachu na bitevním poli a nevyjde do bitvy, je na ní potupa.
1S 17,27-28 Lid mu odpověděl stejně: "To a to dostane muž, který ho zabije." Jeho nejstarší bratr Elíab však slyšel, jak mluvil s muži. Elíab vzplanul proti Davidovi hněvem a okřikl ho: "Proč jsi sem přišel? Komu jsi nechal ten houfeček ovcí na stepi? Však znám tvou drzost i tvé zlé srdce! Přišel jsi sem dolů, aby ses mohl dívat na bitvu."
Jeho starší bratr - možná tvůj vedoucí nebo pastor se na tebe dívají skrze nějakou lež. On nevěděl o Davidových skrytých bojích. "Aby ses podíval na bitvu?" - Vždyť žádná bitva neprobíhala. Všichni se báli a utíkali. Ti zbabělí vždycky budou mít odvahu jenom na to, aby útočili na ty statečné ze svých řad, kteří je zahanbují.
1S 17,29-31 David se otázal: "Copak jsem udělal? Nejde o královo slovo?" Obrátil se od něho na jiného a tázal se stejně. A lid mu odpověděl stejně jako poprvé. Slova, která David promluvil, se roznesla, hlásili je Saulovi a on ho přijal.
Ať se tvůj život taky roznese.
1S 17,32 David Saulovi řekl: "Člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat."
David říkal králi: Pojďme se povzbuzovat.
1S 17,33 Saul Davidovi odvětil: "Nemůžeš jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním. Jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí."
Nenech se nikým zastavit. V Boží ekonomii neplatí poměr tělesné velikosti, věku, množství majetku, nebo množství znalostí biblických veršů. Bůh zná tvůj skrytý život.
1S 17,34-37 David řekl Saulovi: "Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. Když se proti mně postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému Pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha." A David dodal: "Hospodin, který mě vytrhl ze spárů lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spárů tohoto Pelištejce." Saul tedy Davidovi řekl: "Jdi; Hospodin buď s tebou!"
David moc dobře věděl, kdo je Bůh, a kdo je on sám v duchu. On v skrytu zabil své lvy i medvědy. Hospodin ho vysvobodil tehdy, a i teď si byl David jistý, že ho vysvobodí proti Goliášovi. Už jsi vybojoval bitvy se svými lvy a medvědy, nebo patříš mezi ty, kteří se rozklepou strachy při zavolání Goliáše?
1S 17,38-39 Poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl ho do pancíře. Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl: "Nemohu v tom chodit, nejsem zvyklý." A svlékl to ze sebe.
David si nemohl obléci zbroj. Nebyl na to zvyklý. Nemohl se dost dobře hýbat v cizích šatech. Nepřivádějme lidi k tomu, aby byli k obrazu našemu.