Prosinec 2006

Lukáš 18:35-43

14. prosince 2006 v 16:51 | Chilli |  Biblické texty
Když se Ježíš přiblížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral.
Takhle tě chce ďábel vidět. Jako ubohého, nemocného, chudého a pořád na stejném místě bez růstu.
Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazaretský.
Tito lidé potřebují slyšet, že někde je, prochází, káže se Ježíš.
Tu zvolal: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel.
Okolnosti, nebo jiní lidé ti budou říkat, abys mlčel, abys jim nic neříkal. Budou se tě snažit umlčet.
On však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"
Lidé jsou hladoví po Ježíši.
Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal: "Co chceš, abych učinil?" On odpověděl: "Pane, ať vidím." Ježíš mu řekl: "Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila."
Ježíš odpovídá na naše volání, na naše prosby, on vidí naše potřeby, náš hlad!
Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha.
Prvním setkáním s Ježíšem to nekončí. Je to cesta na celý život. Cesta, na které (kterou) oslavujeme Boha.
A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.
Potom jsme dobrým svědectvím pro ty, kteří sedí slepí u cest a žebrají, aby se také přidali.


Most ze smrti do života

7. prosince 2006 v 21:49 | Chilli |  Články
1) Jan 1:14 / Kol 1:15 / Jan 8:58,59
2) Skutky 4:12 / Římanům 6:23
3) Matouš 11:29
4) Jan 15:15
5) Židům 9:24 / 1.Janova 2:1,2
6) Matouš 16:27 / 2.Timoteova 4:1