Září 2006

Radost

18. září 2006 v 15:21 | Chilli |  Články
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
F 4,4
Kdy máme radost?
- Když nám někdo projevuje lásku (Ž 92,5 Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou)
- Když my někomu projevujeme lásku (Př 15,30 Zářivý pohled vlévá do srdce radost, dobrá zpráva vzpružuje kosti.; Př 12,20 Lest mají v srdci ti, kdo osnují zlo, kdežto radost ti, kdo radí ku pokoji.; Př 12,25 Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost;. Př 15,23 Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas.).
- Když vidíme, jak Bůh projevuje komukoliv lásku (Sk 11,23 Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni.; Ž 4,8 Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní.)
- Když vidíme někoho, jak jinému projevuje lásku: (Fm 1,7 Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře.)
- Když najdeme pravdu, když ji vidíme projevovat, vysvobozovat: (1K 13,6 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.)
Proto vždycky najdeme důvod, proč se radovat ve zkouškách: (Jk 1,2 Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.)
Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích;
stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.
Mt 5,12
ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení,
abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.
1P 4,13
Když něco udělám z jiného motivu, než z lásky, můžu být na sebe pyšná, být sama ze sebe uspokojená, ale nepocítím radost!
To jsem vám pověděl,
aby moje radost byla ve vás
a vaše radost aby byla plná.
J 15,11