Duben 2006

Moje písně

29. dubna 2006 v 14:33 | Chilli
Roku 1998 jsem strávila tři dny se svým kamarádem Marianem Tittlerem v amatérském nahrávacím studiu po roční tvrdé práci zkoušení a pilování. Proč název "Bronzový had"? Podle stejnojmenné písničky (Bronzový had) a také podle jednoho příběhu z Bible (4.Mojžíšova 21), kdy Mojžíš vyváděl izraelský lid z egyptského otroctví. Putovali po poušti a celý lid propadl malomyslnosti. Měli dost té úmorné cesty bez jídla a pití. Začali reptat proti Bohu. Proto na ně Bůh seslal hady. Ti lidi štípali, takže hodně lidí pomřelo. Lidé chodili za Mojžíšem a přiznávali, že zhřešili proti Bohu. Prosili ho, aby se za ně modlil k Bohu, aby je těch hadů zbavil. Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Udělej si bronzového hada a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu." Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu. Toho hada na žerdi určitě vídáš na znaku nemocničního zeleného kříže. To ale není všechno...v Bibli je dále jeden verš Jan 3:14-15), který říká, že jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Ježíš, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Je to, jako by i v této době byli mezi námi hadi v podobě hříchu...všichni z nás jsou uštknutí, takže nás čeká smrt..(myslím duchovní) . Ovšem máme ještě možnost to změnit a vejít do věčného života tím, že se podíváme na vyvýšeného Ježíše upevněného na kříži. To prakticky uděláme tak, že uvěříme, že Ježíš zaplatil svou smrtí za mé hříchy a Jeho krev tekla pro mou hříšnost. Tohle všechno by ale nebylo k ničemu, kdyby byl Ježíš mrtvý, ale On odešel ze světa mrtvých a vrátil se po třech dnech mezi živé. Je stále tady v Duchu svatém a má o nás osobní zájem. Má natáhnutou pomocnou ruku k nám a jenom na nás záleží, jestli ji přijmeme. Tak Neváhej a pojď k Němu blíž (Blíž za Tebou). Nemusíš se ničeho bát (Cesta do ráje), On tě miluje. Klidně se Ho na to zeptej, On Ti to sám řekne (Pověz).

Vždyť žije dobrý život

28. dubna 2006 v 14:27 | Chilli |  Články
Kolikrát slyšíme: "Ten člověk se určitě dostane do nebe, protože je to dobrák od kosti." A naopak: "Jak tenhle člověk může být věřící a dostat se do nebe, když dělá takové hrozné věci a vůbec ho nemůžu vystát?" Jednoduše:
schema
Co tento obrázek znamená? Srdce znázorňuje Boha, který je láska. Čísla 1 a 2 jsou lidé z tvého okolí. Dle našeho lidského (a samozřejmě omezeného) pohledu je č.1 blíž Bohu (žije dobrý život, vždy se usmívá, rád pomůže, dává na charitu …). Číslo 2 je věřící, ale stále bojuje se svojí starou hříšnou přirozeností a prohrává (snaží se přetvařovat, kdysi kradl a lhal, urážel a pomluva mu taky ještě stále unikne z úst …). Z našeho lidského pohledu je to jasné. Nebe si zaslouží jednička. Ale Bůh má širší rozhled, vidí všude, všechno a dohlédne kamkoliv. Protože to, co je pro náš vstup do nebe u Boha to nejdůležitější, je správný směr! A tak se stane, že do nebe nemíří jednička, která se o Boha nezajímá, protože "nepotřebuje žádnou berličku a nedělá přeci nic špatného", zatím tam míří zakopávající a stále padající dvojka, která se pokorně ve svojí hříšnosti sklání pod křížem a uvědomuje si Boží milost.
2Petr 1,4 Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.
Skutky 3,19: Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy
Skutky 2,38 Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
Zachariáš 1,4 »Toto praví Hospodin zástupů: Obraťte se přece od svých zlých cest a od svých zlých skutků!«
Zachariáš 1,3 Toto praví Hospodin zástupů: Obraťte se ke mně, je výrok Hospodina zástupů, a já se obrátím k vám, praví Hospodin zástupů.
Ezechiel 18,32 Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít."
Ezechiel 18,30 Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu.
Izaiáš 45,22 Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není.

Citáty 8

26. dubna 2006 v 16:47 | Chilli |  Citáty
Boží dílo vykonávané Božím způsobem nikdy nebude postrádat Boží zaopatření.
Spokojenost je hrobem pokroku (růstu).
Nesení ovoce zahrnuje nesení kříže.
Kam vstoupí Ježíš, tam se katastrofa dávného lidstva napravuje a léčí.
Spravedlnost = být správně s Božským
V poslušnosti se chci ztotožnit s Abrahamem.
Bůh slyší tam, kde se u lidí nedovoláme.
Láska není odpověď na prokázanou laskavost, láska je zásadou jednání.
Lidé, kteří ctí Boha, budou jím poctěni před lidmi i anděly.
Zůstávám pevná "jako bych neviditelného viděla" (Židům 11,27), nehledím "na věci viditelné, ale neviditelné" (2.Korintským 4,18)!
Dokud s hříchem nebudeme souhlasit, žádná moc nemůže poskvrnit naše nitro.
Pomluva může sice očernit dobrou pověst, nemůže však poskvrnit povahu.
Láska, kterou chováme ke svému Pánu nám ulehčí všechna utrpení, která pro Něho zakoušíme.
Nevěřím v boha některých teologů.
Vyprahlost mě cestou životem nemůže dostat na lopatky, protože vím o oáze.
Boží obejmutí nesnese nikdo pyšný.


Fejetonek o zastavení

21. dubna 2006 v 8:45 | Chilli
Přijela k nám na návštěvu teta. Teda ne k nám, ale k mojí mamce, kde jsem zrovna také byla. Vídáme se s tetou méně, zato to jsou setkání příjemná.
Po jejím odchodu otevřela máma mě a mojí sestře srdce a vykládala, jak těžké bylo své sestře některé věci odpustit. Nechtěla, aby jí něco bránilo ve vztahu s ní a k Bohu. Co všechno si za ta léta nashromáždila, a co teprve Ježíši mohla složit k nohám. A jak mnohdy svoje odpuštění proplakávala.
Nastartovalo to u mě myšlenky na to, jestli si já sama vůči mé sestře nedržím v něčem neodpuštění. Pořád dokola a hlouběji jsem prozkoumávala své srdce a vzpomínala na různé situace.
Kdy jsem ji přehlížela, nebo kdy mě ani nenapadlo ji obejmout v době, když se naši rozváděli, i když jsem věděla, že to těžce nese, kdy jsem byla ledová, sobecká a s pyšnou samozřejmostí přijímala její laskavosti. Na povrch vyplouvala stará špína a rozvířil se kal.
A tak místo toho, abych já někomu něco odpouštěla, jsem s těmito myšlenkami skončila před Bohem a poté i před svojí sestrou s prosbou, aby odpustili oni mě.

Uložit změny?

20. dubna 2006 v 16:07 | Chilli

Ámos 5:24

18. dubna 2006 v 16:53 | Chilli |  Verše v obrázcích

Citáty 7

18. dubna 2006 v 16:47 | Chilli |  Citáty
Raději bych kázání viděla, než slyšela.
Ne všelijak, ale vítězně!
Pohlédni k slunci a stíny budou padat za Tebe.
Bůh je milosrdný, ale ani On neváhá odříznout suchou větev.
Díky Bohu má člověk tu čest seznámit se sám se sebou.
Jsme spaseni od hříchu, ne od práce.
I když jsem na dně, Boží ruka je stále pode mnou.
Bible je podobná zlatému dolu. Kdo není ochoten kopat, nemá šanci zbohatnout.
Je to láska, která nás činí opravdu svobodnými činit to, co je správné. Láska si volí snadno. Láska činí tvář povinnosti krásnou. Láska činí krásným držet krok s Kristem. Láska činí službu dobrotě svobodou.
Když se neevangelizuje, tak se umírá.
Láska nemá důvody.
David si vzal na Goliáše 5 kamenů, protože Goliáš měl 4 bratry a on nevěděl, jestli se na něj nevrhnou, až Goliáše zabije.
Každý způsob evangelizace je dobrý, dokud je svatý.
Poznání je porozumění pravdě, zatímco moudrost je schopnost aplikovat to, co se dozvěděla jako pravdu.
V Kristu se nalézá Bůh, který je blízký, který se stará, který má soucit a který zachraňuje.
Pán nám zjevuje vůli pro náš život, abychom mu činili radost v tom, co činíme.