Jábesova modlitba

10. března 2006 v 8:53 | Chilli |  Biblické texty
Jaebes byl váženější než jeho bratři; jeho matka ho pojmenovala Jaebes se slovy: "Porodila jsem ho s trápením." Jaebes vzýval Boha Izraele takto: "Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a zbavila mě zlého, aby na mne nedolehlo trápení!" A Bůh splnil, oč žádal. (1.Paralipomenon 4:9-10)
Proč se vlastně modlil Jábes tuto modlitbu? Jeho jméno v překladu znamená "trápení".
Všechny věci se v jeho životě od počátku vyvíjely špatně.
1. Narodil se v trápení. Jeho jméno určovalo jeho budoucnost
2. Modlil se jednovětou modlitbu.
3. A všechny ty zlé věci, kvůli kterým se trápil, skončily nad očekávání dobře.
To vše vypůsobila jeho modlitba!
Co tedy udělal Jábes tak vyjímečného, že Bůh odpověděl na jeho modlitbu? Která věta z této modlitby tak radikálně proměnila jeho život? Právě ten výkřik, opravdovost, zoufalost. "A Bůh splnil, oč žádal." Stejné požehnání má Bůh pro každého z nás. Na každý den má Bůh připraveno tolik požehnání, a my je nemáme, protože je nevidíme a nevěříme, nebo po nich netoužíme, nebo jsme pokrytečtí a nemáme čas je objevovat a sloužit Bohu. Místo toho, když žádáš o pohárek vody, abys přežil den, tak skoč do té řeky ve víře a ty proudy Boží milosti tě ponesou dopředu (Žalm 145:18).
Je sobecké modlit se za sebe: "Pane, opravdu mi požehnej hodně"?
Je možné, že Bůh chce, abys byl "sobecký" v modlitbě. Není to nepokora ani nezdvořilost. Naopak, Bůh chce právě takovéto modlitby slyšet. Objevte tajemství Jábesovy modlitby.
Je ale důležité tuto modlitbu správně pochopit, nestačí jen odříkat ty 4 řádky z Bible. Je třeba si "přivlastnit" vše co ti Bůh zaslibuje. To přináší vždy revoluční změnu v životech lidí, těch, kdo se Jábesovu modlitbu modlí.
Je velmi důležité modlit se za sebe a hodně se modlit za sebe. Není to ani nepokora, ani drzost nebo nedůvěra. Je to jen to, co chce Pán. Raduje se, když nám může žehnat. Bůh chce, aby se ti dobře dařilo, chce ti dávat víc a víc, aby to požehnání mohlo téci z tebe k dalším lidem (Luk.18:1-7).
V Izajáši 58 říká: "Budeš jako zahrada zavlažovaná". Jak se můžeš modlit za druhé a chtít pro ně to, co chybí tobě? Co z toho vyplývá? Modli se víc za sebe!
Požehnání Boží je nad námi jako plástev medu. Ale my to požehnání buď nevnímáme, nebo ho neumíme přijmout. A to je ta chyba. Pokud to požehnání není na tobě, jak může od tebe plynout k druhým?
1.ŘÁDEK JÁBESOVY MODLITBY:
"Kéž bys mi dal požehnání" Angl. překlad: "Kéž bys mi opravdu požehnal"
Slovo "opravdu" má v hebrejštině velmi silný význam, asi jako pět vykřičníků. Znamená to, jako by ses modlil velice intenzivně: "Pane, požehnej mi hodně, hodně!"
Co znamená vlastně slovo "požehnat"? Znamená "včlenit do nás nadpřirozenou Boží přízeň." V podstatě v tomto řádku modlitby křičíme po Boží dobrotě, kterou nám může dát jenom Boží moc. (Přiznejme si zvyk., že říkáme Bůh ti žehnej a je to tak povrchní, jako bychom řekli tomu člověku jen ze slušnosti - Dobrý den).
Efezským 1:3/3:20 - Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů... Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit...
CO VLASTNĚ JÁBES CHTĚL, KDYŽ PROSIL BOHA O POŽEHNÁNÍ?
1. Jábes nechal zcela na Bohu, jaké to bude požehnání, kde a kdy.
2. On chce pro sebe jen to, co chce pro něho Bůh.
Výsledkem požehnání, čili nadpřirozené Boží přízně (moci) jsou "zázraky", které doprovázejí naše svědectví a službu, ale nikoli náš nezájem, neposlušnost a pokrytectví. (Skutky 4:33,5:32,8:21)
Bůh potvrzoval jejich svědectví znameními, divy i rozličnými projevy své moci a rozdílením Ducha svatého podle své vůle.(Židům 2:4)
2.ŘÁDEK JÁBESOVY MODLITBY:
"Kéž bys rozmnožil moje území" Angl.překlad: "Kéž bys rozšířil moje teritorium" (hranice)
Proč se takto Jábes modlil, co vlastně chtěl? Chtěl mít ještě větší dopad, záběr svého vlivu pro Boha. On nechtěl rozšíření, rozmnožení fyzické, ale "duchovní", které oslaví Boha.
Modlil se ve smyslu: "Všechno, Bože, co jsi dal do mé péče, si vezmi a rozšiř to. Pro Tvou slávu, ne pro moji." Jábes se modlil asi takto: "Ó, Bože, prosím Tě, rozšiř moje příležitosti a dopad, abych mohl zasáhnout životy lidí pro Tvoji slávu. Dovol mi udělat pro Tebe víc."
Když se budeš modlit tímto způsobem, tak se tvůj život změní úplně a radikálně, protože málokdo se modlí za sebe - "Bože, dej mi víc Tvé služby". Stanou se úžasné věci. Tím, jak se budou rozšiřovat tvoje příležitosti, tak se nadpřirozeně zvýší i tvoje schopnosti a zdroje. Ucítíš ihned i tu "radost", kterou má Bůh z tvé modlitby, z tvé žádosti. Lidé za tebou budou chodit a budou ti říkat věci, které budou překvapovat je samotné. Budou žádat něco a nebudou vědět co, a budou čekat na odpověď.
MOJE OCHOTA A SLABOST + BOŽÍ MOC + BOŽÍ VEDENÍ = MOJE ROZŠIŘUJÍCÍ SE ÚZEMÍ
Budeš téměř pokaždé cítit Boží bázeň (Př.1:7,8:13), když vstoupíš na území rozšířeného teritoria. Např. budou za tebou chodit lidi, budeš poznávat nové možnosti, které před tebou Bůh otevře atd. Ale současně s tímto budeš zakoušet, jak moc je Bůh nadšený, že tě může tímto nově získaným územím vést.
Modlitba "o rozšíření území" znamená žádat vlastně o zázrak (zjevená Boží moc). Ale přesně to Jábes potřeboval, aby se přes to své jméno přenesl a nepříznivé okolnosti aby se proměnily. V této modlitbě máme v srdci, aby se Boží království rozšířilo opravdu hodně!
"Pane, uvolni mě (od těch věcí, které mě svazují a nejsou od Tebe), dej mi víc své služby pro Tebe". Tato modlitba působí zázrak, protože Bůh vidí, že spoléháš jen na něho, a že dáváš Jeho - Boží zájmy před ty své. Současně ale začínáš chápat, jak moc Boha potřebuješ, jak jsi na něm závislý, když Bůh rozšíří tvé území. Jábes v počátku modlitby necítil tu potřebu Boží ruky nad sebou, ale když se rozšířilo jeho území, tak věděl, že Boží ruku potřebuje - a to rychle. Mohl by se např. otočit a jít zpět, nebo ještě nějaký čas by mohl jít dopředu ve své síle, ale on se dále modlil.
3.ŘÁDEK JÁBESOVY MODLITBY:
"Ať Tvoje ruka je stále se mnou" a touto modlitbou vlastně uvolňoval Boží moc, která přinesla Boží slávu. Stejně jako Jábes najednou zjistíš, že potřebuješ Boží ruku, abys mohl pokračovat. Je důležité si pamatovat, že ty se nemusíš stát velikým nebo velikou, ale "závislým na Bohu". Proč? "Aby vždy byl vyvýšen Bůh a zjevena Jeho sláva."
Ne ty a tvoje sláva. Dostaneš-li se až do tohoto bodu modlitby, "vstoupíš do víry". Najednou začneš říkat "Boží věci", Boží Slovo se ti obtiskne do srdce, Boží moc bude nad tebou, v tobě, pod tebou.
...a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.(Skutky 4:30)
4.ŘÁDEK JÁBESOVY MODLITBY:
"Ochraňuj mě od zlého, aby na mě nedolehno trápení."
Proč se tuto čtvrtou část Jábes modlil? Protože největší "pastí" pro každého věřícího je právě "požehnanost" a to v tom, že nám satan chce vnutit myšlenku, aby jsme se stali nezávislými na Bohu, když jsme tak schopní, tak se nám daří. Mnoho křesťanů už takto skončilo svou kariéru. Je třeba si uvědomit, že na tebe i na tvoji rodinu bude nejvíce útoků. Musíme si být vědomi, že příjdou v těchto formách:
1) rozptýlení pozornosti (nedostatek času)
2) útlak (pokušení, svody)
3) opozice
Protože pokud nemáš útoky od zlého, znamená to, že nejsi dále v bitvě, a tudíž, že máš problém, protože nejsi ďáblu nebezpečný. Satan se tě nebojí. My jsme byli povoláni, abychom bojovali v první linii, proto je tato část modlitby tak důležitá. Hlavně, když zažíváš úspěch, tak mnohdy se stává, že máš špatný pohled na svoji sílu (pýcha).
Jsi-li vyčerpaný - jsi nejvíc náchylný ke zlému, jsi oslaben. (všechno leží na mě, ostatní se jen vezou...) Nejúčinnější modlitba proti hříchu je modlitba "abychom nemuseli bojovat proti pokušení". Toto je nesmírně důležité.
Trochu to rozvedem. V modlitbě Páně je psáno: "A neuveď nás v pokušení, ale osvoboď nás od zlého." Tzn. ještě před tím, než dojde k té konfrontaci v pokušení,prosit Boha, aby k tomu nedošlo. Protože bez pokušení bychom vlastně nehřešili. Proto tolik lidí je pokoušeno, protože se nemodlí a neprosí Boha, "aby je odvedl od pokušení, aby od nich to pokušení vzdálil tak, aby mu nemuseli čelit", protože to už bývá obvykle pozdě (Mat.26:41).
Uděláme ohromný krok dopředu, když se zaměříme více na vyhnutí se pokušení, než se ho snažit v konfrontaci zuby nehty potlačit. Ježíš na poušti s hadem vůbec nediskutoval, i když satan chtěl diskutovat o svých nabídkách. Ježíš mu řekl: "Jdi mi z cesty, satane". Nejúčinnější bitva proti pokušení a hříchu je modlitba: "Bože, vzdal ode mne ta pokušení, abych s nimi nemusel/la bojovat, drž ode mne to zlé daleko". (nezdravé závislosti na věcech jako je jídlo, sex, drogy, alkohol, počítač, TV...)
Tvoje nebezpečí nespočívá v tom, že bys byl/la na hraně nějakého duchovního nebezpečí, ale v tom, "že v té situaci nebdíš, nejsi ostražitý/tá, tzn. jsi nepozorný/ná". Potom stačí trocha pýchy nebo sebedůvěry a může zapálit katastrofu (1.Pet.5:8).
JAK SE MODLIT JÁBESOVU MODLITBU?
1) Bože, kéž bys mi požehnal opravdu hodně, tak, aby na mě byla vidět Tvoje sláva, aby se mě lidé neposmívali "Kde je ten tvůj Bůh?", ale aby naopak viděli a řekli "S tebou je Bůh".
2) A Pane, já Tě prosím, rozšiř moje území, abych ještě víc mohl/la oslavit Tebe. Bože, všechno, cos mi dal do mé péče rozšiř pro Tvoji slávu, ne pro moji. Rozšiř i moje příležitosti a dopad, abych mohl/la zasáhnout životy lidí, dovol mi udělat pro Tebe víc. Pane, dej mi víc Tvé služby, uvolni mě pro Tebe! Já toužím, aby se Boží království šířilo opravdu hodně!
3) Prosím Tě, Bože, ať Tvoje ruka je stále se mnou, protože já jsem na Tobě zcela závislý/lá, potřebuji Tě, abych mohl/la jít dál. Nemohu bez Tebe dělat nic, bez Tvé moci, proto nevzdaluj ode mne svou ruku ani na okamžik a veď mě po Tvých cestách (Jan 15:5/Ef.2:10).
4) A Pane, ochraňuj mě, prosím, od zlého (Filip.4:7/1.Jan 5:18), aby na mě nedolehlo trápení, drž ode mne daleko to zlé i pokušení, abych měl/la sílu jim nepodléhat (Mat.18:7).
Děkuji Ti ve jménu Ježíše! AMEN
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama