Chvála ženě statečné - Přísloví 31

4. února 2006 v 12:24 | Chilli |  Biblické texty
Přísloví 31,10-31:
Ženu statečnou kdo nalezne?
statečná = není vystrašená, nebojí se, protože důvěřuje Bohu, nebojí se projevovat Boha ve svém životě
1 Janův 4:18 Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. - církev by měla dojít k dokonalosti v lásce
Je daleko cennější než perly.
perla = součást ozdoby a zboží. Žena není pro muže (církev pro JK) pouze ozdobou nebo zbožím, ale něčím cennějším.
Srdce jejího muže na ni spoléhá
Muž na ni spoléhá, že bude plnit svůj úkol, jejich smlouvu. Popisování ženy začíná vztahem s mužem (Kristem). (Genesis 2:18 I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.")
a nepostrádá kořist.
kořist - kořist je něco, co získáme po vyhraném boji. V manželství ale nebojujeme navzájem proti sobě, ale proti našemu vlastnímu starému já. Naše kořist je tedy to, že já se menším, a Bůh ve mně roste. (Jan 3:30 On musí růst, já však se menšit.)
Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život.
Tohle je ta statečnost a zároveň nástroj umírání sama sobě - prokazovat dobro, když jsem na poušti, neodpovídat ve vzpouře, neoplácet zlo zlým …
Stará se o vlnu a o len,
Vlna patřila mezi prvotiny, které měly obětovat kněží Bohu (5.Moj. 18,4 Budeš mu dávat prvotiny svého obilí, moštu a oleje i prvotiny své ovčí stříže.), tzn. "starat se o vlnu" = přinášet oběti
Kvalita vlny se určovala dle její čistoty, bělosti = starat se o svoji čistotu.
Len = třtina (Mt 12,20 Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství.) = starat se o slabé, ale i o slabá místa v životě, v manželství
pracuje s chutí vlastníma rukama.
Pracuje = to znamená práci, námahu, někam vložit svoji sílu, energii, čas a soustředění
Motiv - chuť, chtění, dobrovolně, bez vzdoru, z lásky
Je to ve stejné větě ohledně té vlny a lnu = to, na čem nejvíce pracuji, je vztah s Bohem, moje oběti (umírání sama sobě) a čistota, svatost.
Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb.
Obchodní lodě = přes vodu - překážky a okolnosti (Petr, když hleděl na vlny, a topil se)
zdaleka = je ochotná ujít dlouhou cestu pro svůj chléb (Boží slovo) = svůj - osobní vztah, osobní zjevení
Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám.
Nemarní čas, obětuje čas pro svůj dům = rodinu. Příkazy služkám (=andělům) = modlitby
Vyhlédne si pole a získá je,
Vyhlédne si pole = rozšiřování území (spasení příbuzných …)
Získá je = neustává, neochabuje, dokud nezíská (zaslíbení)
z ovoce svých rukou vysází vinici.
Vinice = spousty sazeniček
Víno je známo pro svou bohatost na cukry jako jídlo pro hladové = z ovoce svých rukou dává hladovým.
Vinice symbolicky vyjadřuje církev = z toho, co dělá, je zřejmé, že buduje církev. Je zde napsáno: z ovoce svých rukou - to, čím budujeme církev, je naše ovoce.
Bedra si opáše silou a posílí své paže.
Bederní pás = pravda (Ef 6,14) opáše silou = celou silou se drží pravdy = má sílu (odhodlání) držet rodinu při sobě pravdou
Okusí, jak je dobré její podnikání.
Okusí = vidí výsledky
Podnikání = rozhodování - je to něco promyšleného, moudrého, s cílem a záměrem a vizí, stále probíhající, není to jedno rozhodnutí.
V Bibli slovo "podnikání" - ohledně Šalamouna, jak moudré bylo jeho podnikání (2 Paralipomenon 9:5 Řekla králi: "Co jsem slyšela ve své zemi o tvém podnikání i o tvé moudrosti, je pravda.) + rozmnožování hřiven (Matouš 25:16 Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět.)
Její svítilna nehasne ani v noci.
Svítí celý den a celou noc a ani trochu světla neubývá (nehasne). Její víra a naděje nehasne. Ani v noci - v těžkých časech, když možná nevidíme, jaký je v našich situacích záměr, kdy nepřichází rychlé odpovědi …
Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena.
Vztahuje + chápe se = naléhavost
Při předení byly potřeba dva nástroje: Přeslen (na něm namotáno nespředené vlákno) se držel v levé ruce. Vřeteno se vkládalo prsty a palcem pravé ruky. Jsou potřeba obě ruce = na práci ve své rodině = při tom není místo pro odbíhání. Předly pouze ženy, ale tkali s nimi už muži = ženy připravují, společně s manželem však tvoří dílo.
Dlaň má otevřenou pro utištěného
Otevřená dlaň = otevřené srdce pro rozdávání;
Otevřená dlaň nikoho neutiskuje, nestiskává, neomezuje, nepřisvojuje, neovládá, nepřipoutává k sobě, ale vede, ukazuje a směruje k Bohu.
Utištěný = stisknutý (zavřená dlaň), v zajetí, omezený
a ruce vztahuje k ubožáku.
Opět naléhavost pro rozdávání, pomoc, pro jeho spásu
Nebojí se o svůj dům,
Důvěra Bohu (Žalmy 127:1 Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.)
když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu.
Útok "chladna" zvenku, uvnitř je přesto teplo. I když na nás budou venku házet studené koule (pomluvy, lži, těžké časy …), přesto je uvnitř pokoj (Filipským 4:7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.).
Zhotovuje si přikrývky.
Přikrývka = my jsme přikrytí Ježíšovou krví = přímluva, ochranná modlitba. Už je měla přichystané před tím, než začalo sněžit.
Z jemného plátna a šarlatu je její oděv.
Jemné plátno je materiál, který byl použit při výrobě Stanu setkávání. (U Mojžíše mimo tábor.) Je na počátku řady Božích příbytků (Stan Hospodinův, chrám, vtělený Kristus, tělo věřícího, církev).
Žena oděna do jemného plátna by tedy měla být místem setkávání s Bohem, příbytkem Ducha svatého.
Šarlat = barva (rovněž se jí užívalo při pracích kolem stánku) purpurová, červenofialová (nachová, karmínová = odstíny téhož barviva) - používala se na barvení vysoce ceněných oděvů, které pak svědčily o vysokém postavení a urozenosti na první pohled = my máme vysoké postavení a urozenost v JK (Byl jeden bohatý člověk, který se oblékal do purpuru a kmentu a den co den skvěle hodoval. Lukáš 16,19).
Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země.
Při předchozích krocích manželky má její manžel možnost růst a sloužit (při zasedání moudrostí, nápady, ovlivňuje rozhodnutí ve svém bydlišti, práci, škole, městě, zemi = má širší území)
Brána bylo nejslabší místo městského opevnění. Uznáván je v branách = pro její obranu (rodiny) nedopustí, aby jí vstoupil nepřítel. (Brány v chrámu byly dobře střeženy, aby jimi nemohl vstoupit nikdo jiný, než Izraelita.)
V branách města sedávali žebráci (rozdával), celníci (měl vše v pořádku, neuplácel, moudrost ve finanční otázce), soudci (bez sporů), místo setkávání a pomluv (bez ostudy ve městě, když mohl s uznáním vstupovat i vystupovat, bez skandálů)
Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci.
Zhotovuje plátno = tká z toho, co žena upředla (připravila, udělala k tomu správné podmínky, pomohla tomu)
Dodává kupci - to slovo kupec je použito také v příběhu o deseti pannách. (Matouš 25:8-9 Tu řekly pošetilé rozumným: Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!´ `Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si´.) - muž se stará o to, aby získal, měl olej (vyměňoval ho za plátno)
Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům.
Síla = vydrží krize, unese toho hodně
Důstojnost = urozenost, nikoho nepohoršuje
S úsměvem = důvěra, nepanikaří (když třeba přijde nemoc, nejsou peníze …), očekává dobrou budoucnost
Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení.
Teď teprve zmínka o ústech. Doteď "mlčela", a teď promlouvá moudře, vlídně a poučně.
Pozorně sleduje chod svého domu
Pozorně = má přehled, co se doma děje (manželova sklíčenost …)
a chleba lenosti nejí.
Lenost = pohodlnost
Jsou věci, které pro nás nejsou k snědku. Vidíme, že jsou různé chleby, které si můžeme vybrat k jídlu. (Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Jan 6:51)
Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí: "Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš."
Prvně jsem viděla to slovo: blahořečí jí - chválí ji, pochvalují si ji, ale před tím je tam: povstávají! To si myslím, že je mnohem lepší odměna, že povstávají, rostou v duchu.
Popis začal vztehem s mužem a končí chválou od muže.
Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály
Dojde chvály = nedostáváme ji při každém kroku (nikdo nás za ty věci nechválí), to vše dělá žena z lásky, přirozeně, nevyžaduje za to chválu, protože ví, že jednou k ní dojde!
Dejte jí z ovoce jejích rukou, ať ji chválí v branách její činy!
Když budeme správně sloužit Bohu, dojdeme chvály od Boha: Římanům 2:29 Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena Duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha. + 1 Korintským 4:5 On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha. = myslím, že to, v čem si vedla tahle žena statečně a v čem předčila ostatní dcery, jsou právě tyto věci: záměry srdce + to, že svoje srdce nechala obřezat působením Ducha.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama