16. Kdy svět zanikne? II.díl

16. února 2006 v 11:41 | Wilhelm Busch |  Kniha: Ježíš - náš úděl
Nedávno mi jeden mladý muž povídá: "Tak čemu mám vlastně věřit? Jsou tu římskokatolíci, řeckokatolíci, pravoslavní, reformovaní, luteráni, metodisté, baptisté, Armáda spásy, letniční, je tu islám, budhismus atd. Tak čemu mám vlastně věřit?" Řekl jsem: "Upokojte se, bude to ještě horší." Tak to říká Bible. To je jedno znamení poslední doby. Protože se lidé už neřídí Božím slovem, ďábel je mate. A Bůh to dopouští. Náboženský zmatek je příšerný. Lidé běhají od jedné náboženské senzace ke druhé. Rád bych vám řekl, že vás nespasí ani žádný evangelista. Nenajdete-li přímo Spasitele, nic vám na věčnosti nepomůže.
A je tu ještě čtvrté znamení poslední doby: rozptýlený izraelský národ se má znovu shromáždit do Palestiny. To, že existuje stát Izrael, je pro mne znamením doby, které přímo vyráží dech. Mnozí říkají, že to ještě není žádné znamení. Ale je to splněné Biblické zaslíbení!
Můj otec mi vyprávěl, že v r. 1899 nabídli Židům za domovinu Madagaskar. Židé však řekli: "Ne, my máme jen jedno zaslíbení - do země otců." Celý svět si však myslel: "K tomu přece nikdy nemůže dojít!" Dnes ale stát Izrael existuje.
Poslední doba se tedy vyznačuje tím, že lidstvo bude při všem pokroku stále bezradnější a nedokáže zvládnout své problémy. Jak dlouho to bude trvat, Bible neuvádí. Ale napomíná nás: "Bděte!" Pavel říká o Ježíšových učednících: "Nejsme z těch, kteří spí. Jsme synové dne a střízliví." (1 Tes 5:7-8) Když tato doba bezradnosti dostoupí vrcholu, ještě před příchodem Ježíše přijde doba antikrista. Tento časový úsek bych chtěl nazvat "poslední dobou". Ano, vždyť už dnes zažíváme bezradnost poslední doby. A tato bezradnost přímo volá po silném muži! Vždyť už dnes svět volá po silném muži! A když tato bezradnost vyvrcholí, přijde velký, silný muž a prohlásí se za spasitele světa. Není to Kristus, je to antikrist.
Z moře národů - tak to říká Bible - se vynoří diktátor a ujme se vlády nad světem. Nazýváme ho antikristem. Pod ním bude jednou svět sjednocen. Tento úsek dějin se bude vyznačovat lidským vzdorem. Je to poslední pokus světa spasit se politikou a hospodářskými programy. Bible o tom mluví obraznou řečí, člověk se musí nechat osvítit Duchem svatým, aby jí rozuměl. Povím vám, co Bible říká o antikristovi, o tomto posledním tyranovi. Jan praví: "I stál jsem na písku mořském." (ZJ 12:18) Najednou vystupuje z moře šelma, strašlivá bestie s mnoha hlavami a korunami a obrovskou tlamou, která se mocně rouhá. Jak máme rozumět tomuto obrazu? Moře je obrazem světa národů. Kdo byl na moři, ten ví, jak je nepokojné a že se nikdy neutiší. Stejně tak není klidný svět národů. Neustále hučí. Poslední spasitel světa vystoupí zdola, ze světa národů. Všichni velcí politikové posledních desetiletí vystoupili jako spasitelé. Všichni vyšli z moře národů: malý Korsičan Napoleon, malíř pokojů Adolf Hitler, švec Stalin a další. Ti všichni jsou předchůdci antikrista. Pocházejí zdola. A lid celý šťastný říká: "Je to jeden z nás!" Můj Vykupitel Ježíš Kristus nepochází z moře národů, ale ze světa Božího, je Syn živého Boha!
Antikrist je nazván šelmou. O člověku v Bibli stojí: "I stvořil Bůh člověka k obrazu svému." (1 Moj 1:26) Čím víc jsem obrácen k Bohu, tím víc jsem lidštější. Čím víc se člověk od Boha odvrací, tím víc je bestiálnější. Velký nepřítel křesťanství Nietzsche říká: "Nejušlechtilejší člověk je plavovlasá bestie." Ten to pochopil. Antikrist bude člověk, který se úplně zřekne Boha. Obrátí se k němu zády, a proto je to šelma - bestie bez srdce.
Je to šelma "s mnoha hlavami." Co to znamená? Že není hloupý. Lidé budou říkat: "Tomu to pálí!" Má "lví tlamu". To znamená, že zaplaví svět propagandou. Takové "lví tlamičky" už známe. Dovedu si představit, jak převálcuje svět svojí propagandou. A všecko mu připadne, tomuto poslednímu pokusu člověka vykoupit svět bez vykupitele, bez Pána Ježíše. Člověk se má vykoupit bez pokání a bez obrácení. A všechny otázky budou vyřešeny. Budou vyřešeny politické problémy, protože antikrist vytvoří celosvětovou říši. Vyřeší se hospodářské problémy, všichni dostanou své potravinové lístky. Budou vyřešeny i náboženské problémy. "Já jsem spasitel světa, vzývejte mne!" řekne antikrist.
Je dobré sledovat, jak naše doba směřuje k tomuto konci. A potom připadne antikristu celý svět - jen křesťané řeknou: "My tě vzývat nebudeme!" Každý bude muset nosit na čele znamení. Ale křesťané řeknou: "Ne, my máme Spasitele - a to je Ježíš!" A pak začne pronásledování. V Bibli je slovo, které říká: "A žádný nebude moci kupovati a prodávati než ten, kdož má znamení té šelmy." (ZJ 13:17) K tomu jeden vykladač písma před stopadesáti lety napsal: "Tomu dobře nerozumíme. Ale až ta doba přijde, sama nás to naučí." A my tomu už rozumíme. Známe přece totalitní státy. Víme, co to znamená. Takový člověk nedostane povolení ke změně bydliště, nedostane potravinové lístky, nedostane pracovní knížku. Může věřit, čemu chce. Ale je bezprávný a bez domova. Vždyť se to děje už mezi námi.
Když jsem to četl, byl jsem otřesen a řekl jsem si: "A jsou lidé, kteří si myslí, že Bible je prý překonána. Není to Bible, která je překonána. Překonané jsou naše světové názory. Bible nás uvádí do budoucnosti."
Antikrist strpí vše, jen ne přiznání ke skutečnému Spasiteli, Vykupiteli, Pánu Ježíši Kristu. A proto ještě jednou přijde velké pronásledování křesťanů.
Jednou jsem o těch věcech vykládal svým dětem. Najednou začala moje malá dcerka plakat: "Vždyť to přece může každý den začít!" - "Ano," řekl jsem, "to může." - "A když pak nedokážu být Spasiteli věrná, co potom?" Tu jsem jí vysvětlil: "To by bylo skutečně strašné, ale je zapotřebí jen jedno: stačí, když mu budeš opravdu věrná dnes!"
Tato doba nás může překvapit už zítra. Pak už nebudeme mít šanci najít Ježíše. Pak už nebudou žádné bohoslužby. Lidé budou křičet do věčnosti po útěše, ale protože zavrhli toho jediného utěšitele - Ježíše - nebude už nikoho, kdo by je potěšil. Četl jsem v proroku Jeremiášovi: "Protože jste zavrhli mne, praví Pán, nebudete míti žádného utěšitele." (Jer 50:31-32) Pak je člověk v celém svém zoufalství vydán člověku. Mám za to, že křesťané budou pokládáni za šťastné, i když budou muset zemřít. V této hrozné době mají utěšitele!
Mocně na mne zapůsobilo, že Ježíš říká: "A zmrtvějí lidé pro strach a očekávání těch věcí, které mají přijít!" (Luk 21:26) A Zjevení Jana říká, že antikrist naplní svět hudbou a prapory. Uvažoval jsem: "Jak to jde dohromady? Na jedné straně se tu mluví o strachu a očekávání a pak zase o velkých úspěších." Ale od té doby, co jsem zažil rok 1933, vím, že svět může být plný řízné hudby, praporů a jásavého hurá - a přece být plný strachu a očekávání věcí, které mají přijít.
A když bude antikrist na vrcholu své moci, když bude triumfovat a myslet si, že Ježíše přehrál, pak zasáhne Bůh: Ježíš znovu přijde ve slávě! O antikristovi se toho už pak moc nemluví. Ježíš ho odvane dechem svých úst!
Čím jsou časy temnější, čím jasněji se rýsují hrozivé rysy lidské bezradnosti a antikristovy říše, tím více zvedají hlavy vzhůru lidé, kteří čtou Bibli. Čekají Ježíšův příchod!
3. Co bude po jeho příchodu
Tu nastiňuje Bible ještě některé hrubé obrysy. Nejprve říká, že Ježíš bude na této zemi vládnout tisíc let jako král. To je asi také obrazná řeč, která znamená, že Ježíš bude panovat dlouhou dobu. Považuji to všechno za logické: nejprve bude odhalena lidská bezmocnost. Potom bude následovat poslední pokus lidského vzdoru zachránit svět. A pak musí vládnout můj král! A on umí vládnout! Jen si zajděte do domů, kde vládne Ježíš. Ano, dnes ještě existují domy, kde vládne Ježíš. Jen co tam vstoupíte, cítíte: "Tady je jiná atmosféra!" Znal jsem jeden mladý pár. Jednou za mnou přišel onen muž a říká: "Rád bych kapituloval před Bohem. Dosud jsem Boha popíral. Mluvil jsem veřejně proti němu. Už nemůžu dál." A pak to vylezlo: v tomto mladém manželství zklamal. Vysvětloval: "Chtěl jsem světu ukázat, že člověk dokáže vést úspěšné manželství i bez Boha. A teď to všechno ztroskotalo. Servali jsme se nad mrtvým tělíčkem svého prvního dítěte." Teď přiznával: "Bůh je proti nám. Vzdávám se." Pohřeb dítěte, který jsem pak vykonával, byl otřesný. Tady byla rakev s dítětem. Na jedné straně byl muž se svou partou. Naproti hezká, mladá, zahořklá žena se svým doprovodem. Dva světy, dvě strany - a mezi nimi mrtvé dítě. Trvalo to víc než rok, než uvěřila v Pána Ježíše i ta žena. Pak se ti dva ještě jednou vzali, protože ještě vůbec nebyli řádně sezdáni. A začali ještě jednou od začátku. Byli to velice samostatní a chytří lidé. Teď to začalo být nádherné. Jednou mi to odůvodnil takto: "Podívejte, předtím to u nás šlo všecko z kopce." - "A proč to teď jde?" skočil jsem do toho. Se zářícím obličejem odpověděl: "Protože teď u nás vládne Ježíš! Teď už žena neříká: 'Já vládnu' a já už neříkám: 'já vládnu', ale ptáme se: 'Co chce Ježíš?' A pak to jde." A já jsem pochopil: Když takto vládne Ježíš už zde v domácnostech, tak krásně, tak dobře, tak slavně, jaké to teprve bude, až bude králem země! To tisícileté království - to bude něco nádherného. Ježíš jako král!
Až bude toto šťastné období u konce, bude lidstvo ještě jednou podrobeno zkoušce, zda se lidská srdce skutečně změnila. Ďábel bude doslova rozvázán a ukáže se, že srdce člověka se v podstatě nezměnilo a že lidstvo zůstalo stejné. Bible už jen naznačuje: dojde k poslední vzpouře proti Bohu. A pak přijde konec světa. Sluneční systémy se rozpadnou. Nebe a země zaniknou. A pak tu stojí: "I viděl jsem trůn veliký, bílý a sedícího na něm. A viděl jsem mrtvé, malé a veliké, stojící před obličejem Božím a knihy otevříny jsou. A ten, kdo není nalezen v knize života zapsán, uvržen jest do jezera ohnivého." (ZJ 20:11-15)
Jednou se mě kdosi zeptal: "A kdepak bude ten trůn stát, když všecko pomine?" Na to jsem mu odpověděl: "O to se ty nestarej. Raději se starej o to, jak budeš před tím trůnem stát ty!" Člověk může být zatracen. Byl bych raději, kdyby tato strašná pravda v Bibli nestála. Ale v našem životě existuje tato strašná možnost: můžeme věčně zahynout!
Musím k tomu vyprávět příběh. V jednom skotském zámku se sešla společnost. Přišla řeč na křesťanství. Sedělo se u krbu s otevřeným ohněm. Jeden elegantní pán říká paní domu: "Z vašich slov rozumím, že jste křesťanka. Vážně věříte tomu, co je v Bibli?" - "Ano." - "A že kdo nebude zapsán v knize života, půjde do pekla?" - "Ano, tomu věřím." Pán jde ke kleci s andulkou, vyndá ji a chce hodit do krbu s ohněm. Paní ho zděšeně zarazí: "Co to děláte? Ubohý ptáček!" Pán se směje: "Poslyšte, vám je líto už toho ptáčka. A ten váš 'Bůh lásky' háže milióny lidí do pekla. Podivný Bůh lásky!" Na okamžik zavládne ticho a pak paní povídá: "Mýlíte se! Bůh nikoho do pekla neháže! Tam běžíme sami a dobrovolně. Bůh chce všechny lidi zachránit!" ( 2 PT 3:9)
Bible nám ukazuje otřesný obraz soudu světa. "I viděl jsem mrtvé, malé i veliké, stojící před obličejem Božím."
Jak se člověk bouří proti tomuto poselství soudu: "To není pravda!" Mého mladého přítele se jednou kdosi zeptal: "Ty opravdu věříš v poslední soud?" - "Ano, věřím." Druhý se posmíval: "Tak dávej pozor: kolik lidí dnes žije? A kolik jich už žilo? A teď si představ, že má být jeden po druhém jednotlivě souzen. Uvažuj, jak dlouho by to trvalo." Přítel odpověděl: "Když ta hodina přijde, budeme mít také dost času. Už před námi nebude nic jiného."
Ano, také potom bude mít Bůh pro nás čas. Tady nám Bůh naposledy ukáže, že nás bere vážně - tím, že nás bude jednotlivě soudit. Bůh nám ukázal, že nás bere vážně, když za nás umíral jeho Syn. A když neberete vážně svůj život a utrácíte jej v hříchu a lehkomyslnosti - pak Bůh bere vážně vás! To se ukáže v soudný den.
Budoucí události končí podle Bible takto: A viděl jsem nové nebe a novou zemi, v nichž přebývá spravedlnost." (2 PT 3:13) A pak líčí Bible nový svět v barvách, z nichž září: Bůh dosáhl cíle. A ti, kdo jsou zapsáni v knize života osídlí nový svět a budou rovni jemu, Synu Božímu. Svět bez policie, bez věznic, bez soudu, bez ďábla, bez války, bez bolesti, bez hříchu, bez smrti. Musíte si to sami přečíst, tu podivuhodnou 21. a 22. kapitolu Zjevení. Přesahuje to naše chápání, protože my známe jen svět hříchu a smrti a utrpení. Rád bych byl v tomto novém Božím světě při tom! Vy ne?
4. Buď - anebo!
Na závěr bych chtěl to celé ještě podtrhnout. Podívejte se: čím déle studuji tento závěrečný obraz Bible, tím více mne upoutává, že nakonec budou jen dva druhy lidí: zachránění a ztracení. A když říkáte: "Kdopak na světě se stará o Ježíše!", pak vám mohu odpovědět jen tolik: "Může být velmi mnoho ztracených." Naši otcové měli o Božím království takovou modlitbu: "Nemnozí jen vejdou tam - a v té hrstce dej být nám!" Nakonec budou jen zachránění a ztracení. Dovolte mi, abych k tomu ještě něco řekl.
Nejprve slovo k ztraceným. Můj přítel Paul Humburg jednou vyprávěl: "Měl jsem sen. Bylo to v soudný den. Tu jsem slyšel, jak Ježíš vykazuje ztracené: 'Jděte pryč ode mne, zlořečení!' (Mat 25:41) Tak to stojí v Bibli. A viděl jsem je, jak se plíží pryč, sklíčení, vyděšení, zoufalí. Pak jsem si všiml, že se jeden druhého ptá: 'Viděls to také?' - 'Ano,' odpověděl, 'také. Ta ruka, která nás posílala pryč, byla probodená! Byla na kříži probodena za nás, ale my jsme si toho vůbec nevážili. A teď jsme právem zatracení lidé!'"
Poslyšte: On zemřel i pro vás! Vůbec nezáleží na tom, čemu věříte nebo jste-li bezbožní, ale vězte: Ježíš zemřel pro vás! Pojďte teď k tomuto Pánu. A když říkáte: "Já jsem hříšník!", tak vám mohu jen odpovědět: "Vždyť on hledá právě hříšníky. (Luk 19:10) Jiní lidé vůbec ani neexistují!" (Řím 3:10) A když někdo říká, že prý je dobrý, tak lže, až se hory zelenají. To jsou ti nejztracenější, kteří říkají, že žádného Spasitele nepotřebují. Ti jsou tak ztracení, že to ani nevidí!
A nyní slovo k zachráněným. Podívejte se: když Bible líčí budoucí svět, říká se tam, že nové hlavní město Jeruzalém má v základech dvanáct obrovských drahokamů. A na těchto drahokamech jsou jména dvanácti apoštolů, svědků evangelia. Jednou jsem si to představil. Na kamenech tu stojí: "Petr", "Jan", "Jakub". A na jednom z těchto kamenů také stojí "Matouš". Víte, odkud se tu vzal Matouš? Byl to hrozný šmelinář, podvodník, lump. Když jednoho dne sedí u svého špinavého kšeftu, jde kolem Ježíš a volá ho, aby jej následoval. A Levi - tak se předtím jmenoval - nechal všechno ležet a šel s Ježíšem. Prožívá, jak Spasitel umírá pro něho. Prožívá, jak vstává z mrtvých. Prožívá, jak odchází zpět do neviditelného světa. Prožívá, jak sesílá Ducha svatého. Později mu přátelé říkají: "Tys toho s Ježíšem tolik prožil, tak to přece napiš!" A on to udělal. Tak vzniklo Matoušovo evangelium, které máme v Bibli a jehož prostřednictvím našly Ježíše milióny lidí. Jeho nové jméno "Matouš" se nachází v novém světě na význačném místě, jméno tohoto špinavého chlapa, kterého zachránil Ježíš. (Luk 5:27-28) Takovou moc má milost Ježíše Krista! Tak mocně zachraňuje!
A tato milost teď chce začít své dílo ve vás. Nevzpínejte se jí! Jde o vaši záchranu - pro časnost i věčnost.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Petr | 8. března 2008 v 22:56 | Reagovat

Pomoc! Proč žijeme v tak zkurvenym světě, kde si každej přeje, aby jeho náboženství bylo pravdivý, a pokud bude tak aby ty co stim nesouhlasí šli do pekla? Kde je kurva nějaká tolerance. Prostě kdo nesouhlasí s vaším pánem Ježíšem jde do pekla. Tomuhle se fakt říká láska, mír a dobrota.

2 Chilli | 9. března 2008 v 15:16 | Reagovat

Petře, Ty by jsi chtěl toleranci, lásku, mír a dobrotu, ale jak to můžeš mít bez spravedlnosti? Všechno ostatní by jsi z Boha chtěl, ale pokud se jenom trošku zmíní o tom, že když šáhneš na pálivá kamna, tak se spálíš, tak to už slyšet nechceš ;-).

3 Petr | 17. března 2008 v 17:06 | Reagovat

Bez spravedlnosti? A to má být jako křesťanství? Tomuhle vy říkáte spravdelnost???? Tak si to rozebereme:

1. pokud se chceš zálibně dívat na ženy, jsi špatný --- ó to je tak spravdelivé

2. pokud tě někdo uhodí, nastav druhou tvář, jinak jsi špatný - - jo jo to je spravdelnost

3. nesud se s nikým, ale nech protivníka vždy vyhrát - - -  supr spravdelnost, supr vzorec jak budemem souzeni

4. dívky at se nezdobí  --- hmmmmmmm, supr, tohle chci aby vládlo světu

5. nemilujte svět, jen BOha ---- slast otroctví je nevýslovná

6. dívky zde mají pomáhat mužům, žádná rovnost se nekoná --- krása, světlo, láska, co může být víc než nerovnost

7. zákaz rozvodů ----- Bože jak to miluji, to je to správné a spravedlivé, jak s emůže vůbec něco proti tomuto opovážit říct

8. Ježíš je jediný a správný pán ----- no jasan, bezvýhradná důvěra, něco takovýho chtěl i Hitler

SUPER SPRAVEDLNOST! je mi z toho k zblití.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama