10. Když nás doprovází vina a selhávání II.díl

14. února 2006 v 8:28 | Wilhelm Busch |  Kniha: Ježíš - náš úděl
2. Kde to najdeme?
Existuje nějaká možnost vymazat minulost? A když ano, tak kde?
Právě jsem vám vyprávěl o svém otci. Svoji chybu jsem už nikdy nemohl napravit. Rozumíte? V podstatě nemůžeme napravit žádnou svoji vinu. Důsledky před Bohem zůstávají! Směnka bude předložena! Jeden muž, jmenoval se Jidáš, zradil svého Spasitele za třicet stříbrných. A pak je mu jasné: "Udělal jsem chybu", jde za lidmi, kterým ho zradil, vrací jim peníze a říká: "Dopustil jsem se křivdy. Tady máte svoje peníze. Chci to napravit!" Oni pokrčí rameny a říkají: "Co je nám do toho? To je tvoje věc!" Potom se můžete obrátit na koho chcete - každý vám odpoví: "To je tvoje věc!" (Mat 27:3-5)
Je vůbec nějaká možnost zlikvidovat naši vinu a to, v čem jsme selhali? Kde najdeme něco takového? Kde je odpuštění hříchů?
Přátelé, tady odpovídají muži Bible radostným, jásavým, mohutným sborem. Od začátku do konce Bible, celým Starým i Novým zákonem zní: Odpuštění hříchů existuje! Kde? Pojďte se mnou před jeruzalémské brány na pahorek Golgotu. Nebudeme si všímat davu, ani obou zločinců napravo a nalevo, ani římských vojáků. Podívejme se na toho muže uprostřed, který visí tam na kříži. Kdo je ten muž uprostřed? Není to jeden z nás. Jednou se postavil proti zástupu a řekl: "Kdo z vás mne může usvědčit z jediného hříchu?" (J 8:46) A nikdo nevěděl ani o jednom. Takovou otázku by nikdo z nás neriskoval. A pak ho zapletli do procesu, kde ho vyslýchal římský soudce a židovská rada. A nic proti němu nenašli. On není jako my. On odpuštění hříchů nepotřebuje. A ten visí tam nahoře na kříži?! Kdo je ten člověk? Nepovstal z našeho lidského světa, ale přišel k nám z jiné dimenze, z Božího světa. Mluvím o Ježíši, Božím Synu. A ten visí na kříži? Proč? Jak to? Přátelé, Bůh je spravedlivý, hřích musí potrestat. A tam uvrhl naše hříchy na Syna, na svého Syna, a soudil je na něm. "Kázeň pokoje našeho na něj vložena!" (IZ 53:5) To je velké poselství Bible: Boží soud leží na Ježíši, abychom my měli pokoj! Tady je odpuštění hříchů! Kde se mohu zbavit své viny? Kde najdu pokoj s Bohem? Pod Ježíšovým křížem! "Krev Krista Ježíše, Syna Božího, očišťuje nás od všelikého hříchu." (1J 1:7) Kéž to přijmeme!
Vyšla zajímavá kniha od W.L.Hulla. Byl to farář, který třináctkrát navštívil ve vazbě masového vraha Adolfa Eichmanna. Vedl s ním dlouhé rozhovory, slyšel jeho poslední slova, doprovázel ho až k šibenici a byl při tom, když jeho popel vysypali do moře. Své rozhovory s Eichmannem uveřejnil v knize "Boj o jednu duši". Na začátku říká: "Šlo mi o záchranu tohoto strašlivého hříšníka, o to, aby nešel do pekla. A je otřesné, že tento muž, který od svého psacího stolu zavraždil milióny lidí a způsobil lidstvu nepředstavitelné utrpení, do posledního okamžiku říkal: 'Nepotřebuji nikoho, kdo by za mne umíral. Odpuštění hříchů nepotřebuji. A ani je nechci.'" Chcete jít ve stopách Eichmanna a také tak zemřít? Nechcete? Tak se obraťte celým srdcem k Božímu Synu, k Ježíši. On je jediný na světě, kdo může odpustit naše hříchy, protože za ně zemřel a zaplatil!
Když farář Hull mluvil s Eichmannem, skoro se zhrozil, že nabízí odpuštění hříchů v Ježíšově krvi takovému člověku. Mohou být odpuštěny hříchy i takovému člověku? Ano! "Krev Ježíše Krista, Syna Božího, očišťuje nás od všelikého hříchu." ((1J 1:7) Ale musím svůj hřích vyznat, povědět ho jemu a pak pohlédnout na kříž a uvěřit: - "To za mne proudí čistá krev, - smývá i moji vinu, hanbu. - A já to přijímám a vím: - on, Ježíš, za mne mřel!"
Bible nám celou řadou obrazů ukazuje, jak ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Pán Ježíš - Ježíš nezůstal v zajetí smrti, ale třetího dne vstal z mrtvých, žije, to doufám víte - odpouští hříchy.
Používá například obraz ručitele. Ručitel je člověk, který se zaváže, že za mne zaplatí, když já nebudu moci. Někdo musí zaplatit! V životě to tak vždycky chodí: někdo musí zaplatit! A každý hřích v našem životě znamená dluh vůči Bohu. Bible říká: "Odplata za hřích je smrt." (EZ 18:20) Bůh žádá, abychom za své hříchy zaplatili smrtí. Tu však přichází Ježíš a jde na smrt za naše hříchy, abychom mohli žít. Stává se naším ručitelem před Bohem. A teď jsou dvě možnosti: Buď zaplatíte za svůj hřích v pekle, nebo půjdete k Ježíši a řeknete: "Pane Ježíši, chytám se toho, že tys zaplatil za mne."
Nebo Bible používá obraz vykoupení. Jednoho člověka se násilím zmocnil otrokář. Sám se nemůže vykoupit. Tu prochází trhem s otroky laskavý pán, vidí ho, srdce mu zahoří a ptá se: "Kolik stojí? Vykoupím ho." Od kterého okamžiku bude tento otrok svobodný? Od okamžiku, kdy bude zaplacen poslední haléř. Pán Ježíš zaplatil za vás na Golgotě do posledního haléře. A to teď smíte uchopit a říci: "Pane Ježíši, tady ti dávám svůj hřích a věřím, že jsi ho smazal." Ježíš vykupuje! Ježíš osvobozuje otroky hříchu!
Bible uvádí nové a nové obrazy. Používá obraz smíření. I ten nejzaostalejší pohan ví, že potřebuje smíření. Proto má každé náboženství zástup kněží, kteří přinášejí oběti smíření. Ale Bůh uznává jen jedinou oběť: "Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa!" (J 1:29) Mnoho kněží už obětovalo mnoho obětí. Ale Ježíš je jediným knězem, který smiřuje s Bohem. On sám je obětí, která smiřuje s Bohem!
Je zde ještě jeden obraz - obraz umytí. Jeden křesťan tu píše druhému: "Kterýž zamiloval nás a umyl nás od hříchů našich krví svou." (ZJ 1:5) Znáte ten příběh o marnotratném synovi, který nakonec přistál v té nejhorší špíně - u prasat. Kolik lidí už tak skončilo - u prasat. Tady se dá říci jenom: je jich škoda. Ale potom se marnotratný syn vzpamatoval - a tak, jak je, běží domů, do otcovy náruče. Neumyl se napřed, nekoupil si nový oblek, ani si neopatřil nové boty. Přišel tak, jak byl. Otec ho umývá a dává mu nové šaty. Hodně lidí si myslí, že se musí napřed polepšit, a teprve potom že se mohou stát křesťany. To je katastrofální omyl. K Ježíši smíme přijít takoví, jací jsme: špinaví a zasmolení. Jak pošpiněný a znečištěný je náš život. Pojďte k Ježíši tak, jak jste! On vás očistí! On činí všechno nové! "Krev Ježíše Krista, Syna Božího, očišťuje nás od všelikého hříchu." (1J 1:7) Tak svědčí apoštol Jan. A my to můžeme dosvědčit také! No, nemohu vám teď uvádět všechny biblické obrazy. Ale myslím, že teď začnete číst Bibli sami, a tak budete stále více poznávat toto slavné poselství o odpuštění hříchů.
Jak se vyrovnat s životem, když nás neustále doprovází vina a selhání? Tady jsem v koncích! Ale když jsem našel Ježíše a zažil v něm odpuštění hříchů, jsem z toho venku. Potom přestává ten hluboký strach a zoufalství. Vydat se Ježíši - to není žádná temná, strašná věc, ale Ježíš vás vyvede ze sklepa strachu do jasného jarního slunečního svitu Boží milosti. A to vám z celého srdce přeji! A tak: Potřebujeme odpuštění hříchů? Ano! Kde je získáme? U Ježíše, ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Spasitele!
3. Jak to získáme?
Teď si možná - aspoň doufám - někdo myslí: "To je opravdu ohromné! To musí být úžasná věc, mít odpuštěné hříchy! Ale jak to získám? Noviny o tom nepíšou, v románech o tom není, neřekne mi to ani žádný film. Jak to získám?" Ano, jak to najdu? V tom vám druzí mohou těžko pomoci. Myslím, že uděláte nejlépe, když se ještě dnes ztišíte a budete volat k Ježíši. On přece vstal z mrtvých. On žije. Bible označuje lidi, kteří uvěřili, jako ty, "kdo vzývají jméno Páně". (2 TIM 2:19; Řím 10:9) Teď se k nim prostě přidejte a vzývejte ho, volejte k němu!
Znáte ten výraz "zavolat někomu"? Poslyšte, vy máte přímou linku k Ježíši. A ta je už tak dlouho mrtvá! Máte přímou linku k Ježíši - a možná jste mu ještě nikdy nevolali?! To je ale bída! Zavolejte mu! Nemusíte se ani zdržovat vytáčením čísla. Řekněte jenom: "Pane Ježíši!" - a máte ho na drátě. Už je tady! To je totiž modlitba.
A co potom řeknete? Všechno, co je v srdci! Řekněte: "Pane Ježíši! Žiji v nečistém poměru s jedním člověkem. A sama se z toho nemohu dostat. Ale vím, že je to hřích. Pane Ježíši, pomoz mi." - "Pane Ježíši, v mém obchodě to neklape. Má daňová přiznání jsou už roky nepoctivá. A já teď nevím, jak z toho ven, protože jinak zkrachuji. Pane Ježíši, pomoz mi!" - "Pane Ježíši, jsem nevěrný své ženě. A nemohu z toho ven. Pane Ježíši, pomoz mi!" Rozumíte, na této lince můžete Ježíši svěřit to, co neřeknete žádnému člověku. On poslouchá. Tak ven s tím! Je to osvobození. Povězte mu všechnu svoji vinu. Zeptejte se ho: "Pane Ježíši, farář Busch říkal, že tvoje krev dá všecko do pořádku. Je to pravda?" Povězte mu to. Volejte k němu ještě dnes. Začněte s ním mluvit na této lince, která je už tak dlouho nevyužitá. Nechte ji běžet naplno! Můžete s ním mluvit! Staňte se i vy těmi, "kdo vzývají jméno Páně"!
"No, dobře," namítnete, "už jsem mu všechno řekl, ale on mi neříká nic!" Ale ano, jen dávejte pozor! Teď vám povím o lince, na které s vámi mluví. Tady si vezměte Nový zákon. Později čtěte Starý zákon. Ale Starým zákonem nezačínejte, ten je pro začátek příliš těžký. V Novém zákoně začněte Janovým evangeliem, pak čtěte Lukášovo. A začněte číst tak, jak čtete o nějaké skutečné události v časopise. A pak zjistíte: tady mluví on! Tím se Bible liší od všech ostatních knih: na této lince se mnou mluví živý, skutečný Bůh.
Jeden člověk mi řekl: "Když chci slyšet Boha, tak jdu do lesa." Odpověděl jsem mu: "To je ale nesmysl. Když jdu do lesa, slyším tam šumět stromy, zpívat ptáky a zurčet potůčky. Je to opravdu nádherné, ale zda mám odpuštěné hříchy a jak dostanu nové srdce a zda mi Bůh dává milost - to mi les neřekne. To mi Bůh řekne jen prostřednictvím Bible."
Udělejte si každý den tichou čtvrthodinku pro Ježíše. Volejte k němu a řekněte mu všecko: "Pane, mám dnes před sebou tak těžké úkoly. Sám to nezvládnu." Rozumíte, povězte mu všecko! A potom si otevřete Nový zákon a přečtěte si půl kapitoly. "Pane Ježíši! Teď mluv ty!" Najednou je tu Boží slovo pro vás. Všimněte si: "To říká mně." Podtrhněte si to. Nejraději si vedle toho napište datum.
Jako mladý muž jsem jednou přišel do jednoho domu. Ležela tam na klavíru Bible. Když jsem ji vzal do ruky, zjistil jsem, že mnohá místa jsou v ní zeleně a červeně podtržená a vedle toho bylo vždy datum. Byla to velká rodina, a tak jsem se zeptal: "Komu patří tahle Bible?" - "Ta patří naší Emmi." Tak jsem si tu Emmi okoukl - a oženil jsem se s ní. To bylo děvče, jaké jsem chtěl mít - děvče, které pochopilo, že Ježíš k nám mluví na této lince a na žádné jiné.
Když se lidé hádají o Bibli, je mi z toho úplně nanic. Říkají při tom: "Vždyť Bibli napsali zase jenom lidé" - a podobné hlouposti. Takové řeči mě nudí!
V první světové válce jsem byl dlouho telefonistou. Tehdy jsme ještě neznali bezdrátové spojení. Měli jsme malé telefony, propojené obyčejnými dráty. Jednoho dne jsem musel na pozorovatelnu na jednom kopci. Ještě jsme tam nic neměli, a tak jsem ležel v trávě a pokoušel se natáhnout vedení k naší baterii. Najednou jde kolem jeden náš pěšák. Byl lehce raněný. Volám na něho: "Člověče, zalehni! Pozorují nás. Hned po nás začnou pálit!" Zalehl, přiblížil se ke mně a říká: "Mám krásné zranění a můžu teď domů. Ale podívejme se, to máš nějaký starý aparát!" - "Jo," mumlám, "je to starý typ." - "A svorky jsou úplně volné. A tady je kousek ulomený." To už mě dohřálo: "Tak, a teď ztichni! Nemám čas poslouchat, co se ti všechno nelíbí. Musím dávat pozor na spojení!"
S Biblí je to také tak. Chci poslouchat, co říká Ježíš - ale přicházejí lidé a říkají: "Vždyť Bibli napsali zase jenom lidé!" Mohu jim jen odpovědět: "Ach, držte hubu! Teď poslouchám, co říká Ježíš." Rozumíte, nedejte se ohlupovat. Na této lince mluví on. A hledejte obecenství s lidmi, kteří chtějí jít stejnou cestou!
Podívejte se, když při svých rozhovorech sem tam něco takového řeknu, lidé mi vždycky odpovídají: "Víte, to je tak pro babičky. Vždyť v církvi jsou už jenom staří lidé." A proto se raduji, že jsem byl třicet roků farářem mladých a že jsem poznal hodně mladých lidí, kteří vám mohou potvrdit to, co jsem řekl - že existuje odpuštění hříchů, že se dá mluvit s Ježíšem a že on odpovídá.
Hledejte obecenství s takovými lidmi, kteří mají zkušenosti s Ježíšem. Ano, je možné najít lidi, kteří také chtějí jít s Ježíšem cestou k nebi. Teď stojí Ježíš před vámi a říká vám: "Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi, protože vás neustále doprovází vina a to, v čem jste selhali. Chci vás obživit! Mohu vám darovat odpuštění hříchů!" (Mat 11:28)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama